Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht

Atria: kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Archief Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht

Periode (1899-) 1907-1920 (-1927)
Omvang 3.44 m.
Raadpleging

Vrij

Alleen digitaal te raadplegen

Land van herkomst Netherlands
Bewerking

Inventaris gemaakt door Jan Bervoets in 1971

Aanvulling uit het archief van E.C. van Dorp verwerkt door Susanne Neugebauer in 2004

Aanbevolen citeerwijze

Archief Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Tweede archiefvormer

Geschiedenis

Opgericht in 1907 door een aantal vrouwen uit de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, onder wie Elisabeth van Dorp en Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck; fuseerde in maart 1920 met de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland tot de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen; orgaan De Ploeger.

Inhoud

Hoofdbestuur: notulen van algemene ledenvergaderingen 1907-1920 en bestuursvegaderingen 1911-1920; correspondentie 1906-1918; jaarverslagen 1908-1920; stukken betreffende de oprichting en statuten(wijzigingen) 1903-1919; financiële stukken 1907-1917; jaarverslagen van afdelingen 1908-1919; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1907-1919; stukken betreffende propaganda en De Ploeger 1907-1920; documentatiemateriaal 1899-1919.

Afdelingen Alkmaar (1907-1920), Almelo (1908-1919), Amsterdam (1908-1920), Arnhem (1909-1919), Baarn, Soest en Omstreken (1910-1919), Bruinisse (1911-1920), Dieren, Doesburg en Eerbeek (1916-1919), Doetinchem (1907-1908), Ede (1916-1919), Eibergen-Neede (1913-1917), Gouda (1909-1919), Groningen (1910-1920), Haarlem (1912-1920), Heelsum, Renkum en Wageningen (1916-1919), Heerde (1911-1918), Heerenveen (1908-1916), Helmond (1910-1927), Hilversum (1910-1919), Katwijk (1912-1918), Leeuwarden (1916-1919), Leiden (1908-1920), Noordwijk (1914-1919), Nijmegen (1914-1920), Ommen (1910-1919), Roermond (1911-1913), Rotterdam (1915-1919), Santpoort (1916-1919), Terborg (1918-1920), Tholen (1913-1919) en Venlo (1910-1919): notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen; jaarverslagen; correspondentie; financiële overzichten

Comité voor Maatschappelijke Opvoeding en Voorlichting: notulen van vergaderingen 1918-1919; ingekomen stukken 1918-1919.

INLEIDING

De Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht werd in 1907 opgericht door een comité van vrouwen, die zich in 1903 uit de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (opgericht in 1894) hadden teruggetrokken. De dames verzetten zich tegen het feit, dat slechts vrouwen in het hoofdbestuur van de Vereeniging werden toegelaten en dat de Vereeniging als zodanig op eenzijdige wijze bepaalde kamerkandidaten (b.v. SDAP-ers) steunde. Daarom nam de Bond in zijn statuten op dat hij onafhankelijk van alle politieke partijen zou ageren, en dat mannen zitting konden hebben in het hoofdbestuur. Ook sprak hij geen oordeel uit over de wenselijkheid van het algemeen kiesrecht, zodat voorstanders van beperkt kiesrecht zich bij de Bond konden aansluiten. Tenslotte stelde de Bond expliciet dat in zijn acties slechts constitutionele wegen bewandeld zouden worden; de Bond beschuldigde nl. de Vereeniging ervan sympathiek te staan tegenover de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid der Engelse suffragettes. In zijn statuten stelde de Bond zich tevens ten doel de Nederlandse vrouw tot het constitutioneel staatsburgerschap op te voeden. Dit vond zijn weerslag in de veelzijdigheid van de onderwerpen, die in tal van spreekbeurten overal in den lande werden aangesneden. Er ontstond een wijdvertakt net van afdelingen die door het bondsorgaan De Ploeger op de hoogte werden gehouden van alle plaats hebbende activiteiten, en via de algemene - jaarvergaderingen en het geregelde bezoek van een bezoldigd propagandiste contact onderhiel­den met het hoofdbestuur, hetgeen overigens onderlinge controversen tussen de afdelingen niet uitsloot. Toen in 1916 het algemeen mannenkiesrecht een feit was geworden en in 1918 bovendien een wet op het vrouwenkiesrecht werd voorgesteld richtte de Bond een "Comité voor Maatschap­pelijke Opvoeding en Voorlichting" op, dat tot doel had, de Nederlandse vrouw op het actief kiesrecht voor te bereiden. Zij trad tijdens de revolutiedagen van november 1918 op als fel voorstandster van het heersende parlementaire stelsel. Op 10 juni 1919 kwam de wet tot stand, waarbij alle vrouwen boven 25 jaar het actief kiesrecht werd toegekend. De Bond had als zodanig geen bestaansreden meer, maar zocht samenwerking met andere verenigingen om onder een andere naam te ijveren voor verdere staatsrechtelijke en sociale gelijkstelling van de vrouw. Na eerst zich vergeefs te hebben gewend tot de Vereeniging van Vrouwen voor Duurzame Vrede ging de Bond in 1920 samen met de Vereeniging Rechtstoestand onder de naam Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen. In de Algemene Ledenvergadering van 4 januari 1920 werd besloten tot ontbinding over te gaan.

Het archief

De Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht nam voor besluiten van verstrekkende aard en voor de voorbereiding van de agenda's van de algemene vergadering contact op met alle (maximaal 112) afdelingen. De afdelingen stuurden voor deze vergaderingen ook stemgerechtigde afgevaardigden en leverden tevens een jaarverslag in. Maandelijks deed ook de propagandiste verslag van haar inspectietochten langs de afdelingen. Van deze correspondentie werd een weinig doorzichtige administratie bijgehouden. Er werden twee series gevormd: één bestond uit bundels die van een klapper werden voorzien, de andere serie waren chronologisch geordende bundels Er is echter geen duidelijk criterium is te onderkennen waardoor beide bundels gescheiden bleven. Toen de Bond samenging met de Vereeniging Rechtstoestand, werd de afdelingen verzocht hun archieven naar het hoofdbestuur toe te sturen. Niet iedereen gaf daaraan gevolg: de afdeling Dordrecht stond bijvoorbeeld haar archief af aan het gemeentearchief aldaar; de afdelingen Helmond en Tholen, die bleven voortbestaan, leverden hun archieven later in bij het hoofdbestuur van de Unie voor Vrouwenbelangen. Het archief van Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht werd in 1920 door de secretaresse van de Bond aan het Algemeen Rijksarchief over gedragen. In de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, (1922) pag. 114 verscheen van Mej. A.S.M. ten Bosch reeds een inventaris van dit archief. Een supplement op het archief van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht bleek zich in het archief van Unie voor Vrouwenbelangen te bevinden. Bij een onderzoek naar de mogelijkheid van samenvoeging van dit supplement met het hoofdarchief bleek deze laatste in een dusdanige erbarmelijke staat te verkeren, dat een speciale opruimbeurt noodzakelijk was. Aanvankelijk werd besloten tot hernummering van het bestand, bij een nadere inspectie tot een volledige herziening van de inventaris. Zoveel mogelijk is getracht, de oorspronkelijke orde van de verschillende series te handhaven. Hierbij gaven de inventarissen, die de verenigingen soms zelf van hun stukken maakten, slechts gedeeltelijk houvast: meestal bleken dit chronologisch, zo niet nog willekeuriger opgestelde lijsten te zijn van diverse heterogene stukken. De oorspronkelijke splitsing van de correspondentie van het bestuur van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht in twee series is gehandhaafd. De niet geklapperde serie werd uitgesplitst in enkele dossiers en in een gedeelte, dat analoog naar het administratieve schema van de Nederlandse Unie voor Vrouwenbelangen werd geordend. Dit archief werd in 1971 opnieuw geordend door drs. J.A.A. Bervoets, stagiair bij de Tweede afdeling van het Algemeen Rijksarchief. In februari 1994 werd het archief overgedragen aan het IIAV. Het is door het IIAV omgepakt en de inventaris is gecorrigeerd. In 2002 is het archief verfilmd in het kader van het nationaal conserveringsprogramma Metamorfoze.

In het persoonsarchief van E.C. van Dorp, gecaquireerd door het IIAV in 2001, bevond zich bestuursarchief van de Bond uit de jaren van de oprichting. E.C. van Dorp heeft de Bond samen met Welmoet Wijnaendts-Francken-Dyserinck in februari 1907 opgericht uit onvrede over het bestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in het algemeen en over de persoon Aletta Jacobs in het bijzonder. E.C. van Dorp was in de eerste twee jaar voorzitter van de Bond. De stukken kunnen beschouwd worden als verenigingsarchief en vullen het archief van de Bond zeker aan. Het betreft correspondentie tussen de bestuursleden, waaronder vele brieven van Welmoet die in de eerste twee jaar weliswaar geen bestuursfunctie bekleedde maar achter de schermen heel veel werk voor de Bond verzette en dat bijna dagelijks met E.C. van Dorp besprak. Er zijn concepten voor circulaires aanwezig die de propagandavoorbereiding documenteren die tot doel had nieuwe leden te werven en nieuwe afdelingen door het hele land op te richten. Concept-ledenlijsten en statuten laten een groeiende vereniging zien. Meest belangrijk onderwerp dat steeds weer speelt is het bestaansrecht van de Bond naast de VVK, culminerend in het verbod voor de deelname aan het Congres van de Internationale Vrouwenkiesrechtsbeweging in Amsterdam 1908. Carrie Chapman Catt, presidente van de International Woman Suffrage Alliance spreekt zich in meerdere brieven duidelijk uit tegen de Bond omdat zij ervan overtuigd is dat de krachten van de Nederlandse vrouwenbeweging daardoor verdeeld raken. De correspondentie is chronologisch geordend (inv. nrs 251-259) en alle dossiers bevatten een naamlijst van de afzenders. Enkele stukken en dossiers betreffende bijzondere onderwerpen (inv nrs 260-271) zijn beschreven en toegevoegd aan de bestaande inventaris.

Inventaris

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Vergaderingen

264 Conceptnotulen van de hand van E.C. van Dorp van de oprichtingsvergadering van de Bond op 27 februari 1907.  Foutief gedateerd op 17 februari. 27 februari 1907. 1 omslag
1 Notulenboek van algemene ledenvergaderingen en van vergaderingen van het hoofdbestuur.  27 februari 1908-18 september 1911. 1 deel.

NB. Voor de algemene ledenvergadering van 1911 zie inv.nr 7.

2-3
Notulen van algemene ledenvergaderingen.  1912-1920. 2 delen.
2  1912-1916.
3  1916-1920.
4 Verslagen van algemene ledenvergaderingen.  1915-1917. 1 omslag.
5
Presentielijsten van algemene vergaderingen.  1908, 1910-1916, 1918-1920. 1 pak.
6
Ingekomen stukken betreffende de voorbereiding van algemene vergaderingen.  1915-1916. 1 omslag.
7
Notulenboek van vergaderingen van het hoofdbestuur.  9 november 1911-29 maart 1917. 1 deel.

NB. Hierin ook de notulen van de algemene ledenvergadering van 1911.

8
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur.  28 juni 1917-3 januari 1920. 1 pak.

NB. 3 januari 1920 was de laatste vergadering van het bestuur.

Correspondentie

9-18
Ingekomen stukken bij het hoofdbestuur. Met registers.  1909-1917. 10 pakken.
9
 4 januari 1909 - 15 maart 1910.
10
 23 januari 1910 - 20 november 1910.
11
 20 oktober 1910 - oktober 1911.
12
 16 februari 1911 - 11 maart 1912.
13
 17 januari 1912 - 2 oktober 1912.
14
 22 oktober 1912 - 3 april 1914.
15
 28 maart 1914 - 4 juni 1915.
16
 26 mei 1915 - 20 december 1915.
17
 15 januari 1916 - 27 september 1916.
18
 6 oktober 1916 - 6 september 1917.
252-259, 19
Correspondentie tussen de eerste hoofdbestuursleden E.C. van Dorp (voorzitter), A.L. Lorentz-Kaiser (ondervoorzitter), J.H. Lasonder (secretaris), mej. van Aken (tweede secretaresse), de heer Bastert (penningmeester) , mevr. A. Jonckheer Versteegh Meulemans en Smidt. Latere Bestuursleden zijn E. Fokker, P. de Monchy, A. Pyttersen, H.A. van Riel-Smeenge, L.A. van Slooten, Joh. Westerman en W. Wijnaendts Francken-Dyserinck.  1907-1908, 1907-1910, 1917-1919. 9 omslagen.

NB. Voor de stukken uit het archief van E.C. van Dorp (1907- 1908) zijn naamlijsten van de afzenders toegevoegd. De dossiers zijn chronologisch na afzender geordend onder weglating van de namen van de bestuursleden omdat in alle dossiers correspondentie van hun zit.

252
januari 1907: bespreking van de conceptstatuten van de Bond, reacties op het artikel van E.C. van Dorp over VVK en Bond, Vaderlander van 5 januari 1907

Bienfait, E.A.
Boer, C. den
Boissevain-Pijnappel, M.
Bruyn, J.A. de Zierikzee
Cats-Bakker (secretaris afdeling Groningen)VVK
Drucker, H.L. (Leiden)
Engelberts, Geertruida
H.M. (oprichtster Bond afd. Rotterdam)
Hermine, Leiden
Herwerden-Steffens, A. van
Jong, Jo de
Jong van Beek en Donk, Cecile de
Konijnenburg-Kempers, N. van
Lange, C. de
Lasonder, J.H. (secretaris Bond)
Lefebure, Harriet Lorentz-Kaiser, A. (ondervoorzitster Bond)
Man, D. van
Muller, Marie
Muller-Lulofs, M.G.
Naber, J.W.A.
Nieuwenhuis-Uexeküll, M.
Sanders, J. Savornin-Lohman, W.M., lid van de Hoge Raad
Sonneschein
Tadema-Groeneveld, Thamine

253
februari 1907: oprichting Bond en uitgave van ‘Een knuppel’

Asperen-van der Velde, Caroline.
Bateburg, H.G. van den
Beer, C. de
Belinfante-Ahn, L.
Bienfait, E.H.
Boddaert, P.
Bolt-Roland Holst, M.
Bosch-Kemper, Jonkvrouwe Jeltje de
Bossevain-Pijnappel, M.
Cop, A. Delft
Costerus, A.N. Wageningen
Deventer, Mr. C.Th. van
Dijkman, J.H.
Duyl, Anton D.E.van (echtgenoot van Thérèse Schwartze)
Dyserinck, S. (zus van Welmoet)
Elout-Voorbijtel, H.M.B. Den Haag
Engelbert, Geertruida (Arnhem)
Fokker, Mr. E.
Gilse, J.A. van
Gogh-Kaulbach, Anna van
Groshans, Suze
Hamel, M. van
Heeres, Mr. J.E. Leiden Hermine (vriendin, familie, Leiden, echtgenoot Bram, kinderarts, bezigheden in weeshuis)
Herwerden-Steffens A. van
Heyerbroek-des Andries van der Hoeve, Th.A.
Heyermans, Ida (redacteur De Vrouw) Jong-Overmans, Jo M.
Kalff, G.
Keizer, J.
Klumper-Honigh
Krabbe, H.
Kristensen, Prof. Dr. W.B.
Lake, K.
Levebrue H.P.
Meihuizen-van Ploeg, VVK, afdeling Veendam
Middelburg-Hallmann L.
Monchy Mr. E.P. de, (advocaat en procureur)
Nieuwenhuis-Uexeküll, M.
Nippels
Pierson, J.L.
Pierson-Muntendam, S.J. (Nijmegen)
Raalte van Raalte, E. van
Roest van Limburg Ir.
Scholten-Commelin Hermine(Comité Rechtstoestand)
Tideman, B. Jzn.
Tideman-Cordes W.Th.
Tjeenk-Willinck H.D.T. (uitgever te Haarlem)
Troelstra, pagina’sJ.
Verboom-Rijswijk, M.
Vollenhoven, C. van
Wieringen, C. van
Wisboom, D.W.P. Arnhem
Zwaan, F.W. de

254
maart/april 1907

Backer, Mr. G.W.J. advocaat en procureur in Den Haag Baelde, Betsy (Rotterdam)
Beins, B. (tandarts in Doetinchem)
Biegel-van Rijkom, A.
Boer, C. den
Deventer, Mr. C.Th. van (Den Haag)
Dijkman, J.H. (Den Haag)
Douglas, Marie
Drooge, Mr. J. Van (advocaat Dordrecht)
Duyvis, M.A.
Gelder, H. van
Gilsen, B. van
Gori, Meta
Groningen-Alberts, G. van (VVK Deventer)
Haighton, Elise A. (secretares fin. Com. Intern. CongresVrouwenkiesrecht A’dam juni 1908)
Herma van Voss, Henriëtte (Amersfoort)
Hesselink-Baas Becking, D.
Heyermans, Ida
Hoogenwerff-van Stolk, A.C.
Jona, H. de
Jong-Overmans, J.M. de
Jong van Beek en Donk, Cecile de
Kramers, Martina C.
Leeuw, Lena de (Bergen op Zoom)
Leeuwen, A. van (Franeker)
Lewin, A. (Den Bosch)
Mees, C.
Monchy R.Azn, Mr. E.P. de
Muller-Lulofs, M.G.
Nieuwenhuis-van Uexküll, M.
Peltz, L. van der
Posthuma-Boer, pagina’s (Zeist)
Roest van Limburg, Ir.
Savornin-Lohman Schirmacher, Käthe (Alliance bestuurslid)
Schreuder-Nijlands, C.C.
Smidt, Mr. E.A.
Trio, Drukkerij Den Haag
Tutein Holtenius-Cordes, M.
Versluys-Poelman A.W.L.
Vorstman, J.B. (secretaris van de Koningin Moeder)
Zaalberg, C.J.Ph. (Arnhem)
Zaalberg, Mej. L.VVK Deventer

255
mei/juni 1907

Baale, Dr. M.J. lerares stedelijk gymnasium en secretaris van de Bond afdeling Doetinchem
Backer, J.
Beijerinck, H.W. (Delft)
Beins, B. tandarts Doetinchem
Biegel van Rijkom, A.
Boers, C.
Bosch, L.
Bruin, Akki
Cramer, E.
Deventer, Mr. C.Th. van
Eeghen, van
Engelberts, mevr. (Zierikzee)
Fokker, Mr. E.
Gelder van de Water, C.J.M. van
Gilse, Mr. J.A. van
Goudsmit, H.
Grassi, Maria (Rome, Italië)
Groshans, Suze
Hogendorp, mevr. A. van
Kempen, J.D. van
Mees, Meta
Meeuw-Kuffel, H. van der
Moinat-Thyl, C.J.
Nippels
Petersen, Antoine A.H.
Roest van Limburg, Ir.
Schirmacher, K.
Versluys-Poelman, A.W.L.
Zwaan, F.W. de VVK afdeling Den Haag

256
 juli/augustus 1907.

Aukes-Timmers, A.
Biegel-van Rijkom, A.
Bruin, A.D. (Groningen)
Catt, Carrie Chapman
Fokker, Mr. E.
Gilse, Mr. J.A. van
Glasz, Dr. P.J. (oprichter Bond afdeling Alkmaar)
Lange, pagina’sH. de
Leeuwen, Albert van
Mies van Dorp Stolk
Roest van Limburg, Ir.
Schwarz-de Savornin Lohman
Wessels, W.

257
 september/oktober 1907.

Augspurg, Anita (Verein Deutscher Frauenverbände)
Biegel, A. (Gorcum)
Bouricius, G.A.A. Secretaris van de Nationale Vrouwenraad
Bruins, C. (Alkmaar)
Catz-Bakker, Margreet (Groningen, vriendin van Welmoet)
Hoeven, Elisabeth van der
Nippels
Offers-Rink (S.G.)
Riegers, mevr. G.G.
Roodhuys, A.
Royaards-Zandberg, Jacqueline
W.Wessels

258
 november/december 1907.

Baale, M.J.
Beukering, Jet van (Wageningen)
Cornelder, B.M.
Drucker, Mr. H.L.
Duyvis, Greta
Eeghen-Boissevain, Mary van
Emants, Marcellus
Fokker, Mr. E. Utrecht
Gallé, Greet (Hilversum)
Grutterink, Alide
Haarman, M.M.
Hermine uit Leiden
Jungius, Marie Kamerlingh-Onnes (directeur bureau Handelsinlichtingen)
Lankhuizen, Aletta
Levebure, H.P.
Mansfelt, M.
Mies
Natzijl, C.W.J.
Nippels
Oosterzee, Cornelie van
Regt, A.C. de (secretaris Bond afd. Alkmaar)
Rink, W.P.
Roest van Limburg
Schiff, B.M.
Schinkel, A.
Zaalberg-Martin, R.

259
 1908 en z.j. (4de Alliance Congres in Amsterdam)

Abbink-Spaink
Alphen, Douairiere van
Bentinck van Eeghen, E. (Bond, afdeling Breda)
Biegel-van Rijkom, A. (Bond afdeling Gorkum)
Boddaert, E.
Boevé, W.H. de (Bond afdeling Hilversum)
Boissevain-Pijnappel, M.
Bondam, J.A.W.
Boonakker, A.A. (arts Apeldoorn)
Boudet, Florence (Hilversum)
Carolien (Hilversum, familie?)
Chapman Catt, Carrie (presidente van de International Woman Suffrage Alliance/Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht (IWSA)
Coba Rieder
Cohensius, I. Apeldoorn
Dorp-Stolk, Mies van
Eeghen-Boissevain, M. van
Elout-Voorbeijtel , H.M.B. (Bond afdeling Den Haag)
Engelberts, Geertruida
Graag, H. de
Holtius, J.B.
Hucht, C. van der
Husted-Harper, Ida (IWSA)
Itallie-van Emden, M. van
Jong-van Heuver, J.H. de (Sommelsdijk/Schouwen-Duiveland)
Junius, Daisy E.A. (redacteur Nieuw Vrouwenleven)
Karsten, Barta J. (Delft)
Koning-Snijder, E.U.A. (Franeker)
Laan-de Joode, N.van der
Mansfeldt-de Witt Huberts (Bergen op Zoom)
Meulen-de Leeuw, M.C. van der
Naber, Johanna
Nieuwenhuis-van Uexeküll, M.
Posthumus (Franeker)
Prak, L. onderwijzeres aan de rijkskweekschool te Apeldoorn
Reindershoff-Hekker, M.
Roëll, M. (Apeldoorn)
Rost van Tonningen, H.J.F.
Ruyven-Leopold, N.J. van (Yberenveen)
Sander-van Nooten, H.J.
Slis, M.C.
Snellen, B.H.G.
Stanton (Gr.Br.)
Stort, Dr. E. van de (Zaandam)
Themans, J.B. (Doetinchem)
Tutein Nolthenius-van Halften, pagina’sA.
Vegte-van der Goot, van der (Apeldoorn)
Vollgraff, J.A. Leiden

19
 1907-1910, 1917-1919.
20-22
Ingekomen brieven bij het hoofdbestuur van de afdelingen.  1907-1920. 3 pakken.
20
Aalsmeer (2), Alkmaar (3), Amsterdam,(10), St. Annaland (1), Apeldoorn (1), Arnhem (9), Baarn (10), Bergen op Zoom (2), Bloemendaal (5), Boskoop (3), Boxtel (2), Breda (9)
21
Doetinchem (1), Franeker (1), Giessendam,(1), Giessen-Nieuwkerk (1), Goes (1), Goor (2), Gorinchem (22), ’s-Gravenhage (2), Groningen (1), Haarlem (4), Haarlemmermeer (1), Harlingen (1), Heerde (1), Heerenveen (1), Heerewaarden (1), Helmond (2), Hilversum (3), Kampen (1), Leeuwarden (1), Leiden (3), Naarden-Bussum (2), Noordwijk (1), Oud-Beierland (1), Renkum (1), Roermond (2), Rossum (1), Rotterdam (4)
22
Santpoort (1), Sliedrecht (1), Soest (1), Strijen (1), Tholen (2), Utrecht (13), Velp (1), Venlo (1), Vlissingen (3), Waalwijk (1), IJsselmonde (1), Zetten (3), Zwolle (9)
271
Stukken betreffende de ruzie tussen Clara Wichmann, Bondslid afdeling Utrecht, en het Hoofdbestuur over de grondwetsherziening voor het vrouwenkiesrecht.  1911. 1 omslag.
23-25
Kopieboeken van uitgaande brieven van het hoofdbestuur. Met register.  1907-1917. 3 delen.

NB. Zie ook inv.nr 26.

23
 30 maart 1907 - 23 november 1912.
24
 22 juli 1912 - 28 juli 1914.

NB. Slecht leesbaar.

25
 20 juli 1914 - 20 oktober 1917.

NB. In slechte staat.

26
Uitgaande circulaires van het hoofdbestuur, met concepten en enkele minuten van uitgaande brieven.  1908-1920 januari. 1 omslag.

Jaarverslagen

27
Jaarverslagen van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht over.  1907-1909, 1914-1915, 1917-1920. 1 omslag.
28-36
Jaarverslagen van de afdelingen, ingekomen bij het hoofdbestuur, over 1908-1919. Met begeleidende schrijvens.  1907-1919. 9 omslagen.
28
Aalsmeer.  1912-1915.Alkmaar.  1909-1913, 1915, 1917-1918. Almelo.  1908-1910, 1912-1915, 1917-1918 Amersfoort.  1908-1910, 1912, 1915.Appingedam.  1909-1910, 1913-1915 en z.j. Arnhem .  1909-1910, 1912-1915, 1917-1918. Assen.  1915.
29
Baarn 1910, 1913-1918 Barneveld 1913-1915. Beesd 1914-1915, 1917 Bloemendaal 1909-1910, 1912-1915, 1917-1918 Boskoop.  1912-1915, 1917.Breda.  1907-1913, 1917-1918.Breukelen.  1913-1914.Brielle.  1909-1919.Bruinisse.  1912-1915, 1917.
30
Colijnsplaat.  1915Delft . 1912, 1914-1915 en z.j. Dieren-Doesburg-Eerbeek.  1917.Doetinchem.  1907-1910, 1912, 1915, 1917-1918.Doorn-Driebergen.  1915.Dronrijp.  1917.Ede.  1917-1918.Eibergen-Neede.  1913-1915.Eindhoven.  1909-1910, 1913-1914, 1917.Epe.  1912-1914, 1916-1918.
31
Franeker  1908, 1912 en z.j. Geldermalsen  1908-1909, 1914-1915.Giessen-Nieuwkerk.  1916-1917.Goor.  1910, 1912-1915, 1917.Gorinchem.  1907-1909.Gouda.  1909-1915, 1917-1918.’s-Gravenhage.  1908-1910, 1912-1915, 1917.Groningen.  1910, 1912-1918.
32
Haarlemmermeer.  1912-1915Hardinxveld-Giessendam.  1912-1913, 1915Harlingen.  1915Hattem.  1909-1910, 1912-1913, 1915.'s-Heer Arendskerke.  1911-1913.Heerde.  1914-1915, 1917.Heerenveen.  1908-1910.Helmond.  1918.Hengelo.  1908-1909, 1912-1914.Hillegom.  1912-1915, 1917.Hilversum .  1909-1916, 1918-1919.Hoogeveen.   1913-1915.
33
Kampen.  1909, 1912.Katwijk.  1914. Langstraat.  1912.Lisse.  1913-1916.Loenen aan de Vecht .  1912.
34
Maastricht.  1909, 1911-1914. Middelburg.  1908-1910, 1913, 1915.Middelharnis.  1912-1913Naarden-Bussum.  1908-1916.Nieuw-Helvoet.  1909-1915, 1917.Noordwijk.  1912-1914.Numansdorp.  1915.Nijkerk.  1913-1915.Nijmegen.  1914-1915, 1917-1918.
35
Ommen.  1912-1915. Oud-Vossemeer.  1914-1915.Renkum  1916-1917.Rossum.  z.j.Rotterdam.  1909, 1914-1915.Santpoort.  1917-1918.Soest .  1915.Steenwijk.  1909.Strijen.  1914-1915.Terborg.  1918-1920.Tholen.  1912-1918.
36
Ursem.  1915 en z.j. Utrecht.  1908-1910.Venlo.  1909-1910, 1913, 1915.Vlissingen .  1908-1909.Wemeldinge .  1912.Woerden.  1915.Wolphaertsdijk.   1914-1915.IJsselmonde.  1912.Zandvoort.  1915.Zeddam.  1913.Zeist.  1915.Zwolle . 1910-1915.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Statuten en huishoudelijk reglement

251, 37, 261-263
Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, het eerste bestuur en de relatie met de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.  1906-1908.  5 omslagen.
251
 1906.

NB. Ingekomen bij E.C. van Dorp, lid van de VVK.

Onderwerpen zijn de toenemende conflicten binnen de vereniging en het plan een nieuwe vereniging op te richten.

Balen-Klaar, F.S. van, presidente VVK Zutphen
M. Boddaert, mevr.
Buuren-Huys, J. van, secretaris hoofdbestuur VVK
Drucker, H.L. (Lid Tweede Kamer 1901)
Drucker, Wilhelmina
Goekoop, Sofie, secretaris van de VVK afdeling Leiden
Gori, Meta, Breda
Hartevelt, H.J.C.
Herwerden, VVK, afdeling Rotterdam
Kähler, C., tweede secretaris van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
Kleerekoper, E., Deventer
Klumper-Honigh, M.
Lasonder-Bosch, van
Meulen, Johanna ter, Amsterdam
Molengraff
Nieuwenhuis, Dr.
Nieuwenhuis-Uexeküll, M.
Versluys-Poelman, A.W.L.

37
 1906-1908.
261
Oprichtingscirculaire, Nederlands en Engels, met een lijst van ondertekenaars, verzonden begin februari 1907.
262
Engelstalige oprichtingscirculaire gericht aan de internationale vrouwenbeweging, verzonden begin maart.  1907.
263
‘De Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht’. Concepttekst voor een circulaire met de oproep tot deelname aan de constituerende vergadering op 27 februari. Met een naamlijst van personen die hun steun betuigen als reactie op de circulaire.
260
Concept-statuten [niet volledig].  februari 1907. 1 deel.
38
Statuten, huishoudelijk reglement en uittreksels van Koninklijke Besluiten.  1907, 1909. 1 omslag.
39
Stukken betreffende statutenwijzigingen.  1911-1913, 1916-1918. 1 omslag.
40
Stukken betreffende de totstandkoming van provinciale raden, op initiatief van het hoofdbestuur.  1916-1918. 1 omslag.
41
Stukken betreffende provinciale landdagen.  1916-1917. 1 omslag.
42
Stukken betreffende de viering van de aanneming van het actief vrouwenkiesrecht 1919, de ontbinding van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en het samengaan met de Vereeniging tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand van de Vrouw.  december 1918-1921 februari. 1 omslag.

Secretariaat

43
Naamlijsten van leden en voorstanders.  1910 en z.j. 2 delen.
44
Lijst van ‘leden-begunstigers’. Met register per afdeling.  z.j. 1 deel.

NB. Zie ook inv.nrs 52-53.

45
Staat van het ledenbestand per afdeling.  1915 en z.j. 1 deel.
46
Lijst van hoofdbestuursleden.  1907-1919. 1 deel.
47
Lijsten van bestuursleden van de afdelingen.  1907-1919. 1 pak.
48
Archiefschema, opgemaakt in.  1909. 1 katern.
49
Lijst van boeken, door leden van de Bond beschikbaar gesteld voor belangstellende medeleden. Doorslag.  z.j. 1 omslag.
265
Titellijst van de Bondsbibliotheek gehuisvest bij E.C. van Dorp.  [1907]. 1 stuk.

NB. Deze lijst zit ook in inv. nr 49, maar verkeert in betere staat

Financiën

50-53
Groot- en kasboeken.  1907-1916. 4 delen.
50
Grootboek.  1907-1909.
51
Kasboek 1912- 3 juli1914. Met register van uitgegane stukken.   april-juni 1914.
52
Kasboek.  1914-1915.
53
Kasboek.  1916.
54
Jaarrekeningen over.  1907-1911. 1 omslag.

Administratie betreffende de afdelingen

55
Correspondentie betreffende de propaganda-activiteiten in de afdelingen.  1907-1909, 1911-1912, 1917, 1919. 1 omslag.
56-59
Verslagen van bezoeken, vanaf november 1910 maandelijks, van de propagandistes van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht aan de afdelingen.  1909-1919. 4 pakken.
56
 oktober 1909-1911.
57
 1912-1913.
58
 1914-1916.
59
 1917-1919.
60
Huishoudelijke reglementen van de afdelingen, binnengekomen bij het hoofdbestuur. Alfabetisch geordend.  1908-1918. 1 pak.

Betrekkingen met zusterverenigingen en overkoepelende organisaties

61
Stukken betreffende de geschilpunten tussen de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.  1907-1910, 1914 en z.j. 1 omslag.
62
Correspondentie en verslagen van besprekingen met de Nationale Vrouwenraad van Nederland.  1903, 1907-1919. 1 pak.
63
Beschrijvingsbrieven van algemene vergaderingen van de Nationale Vrouwenraad van Nederland.  1912-1913, 1915, 1917. 1 omslag.

NB. De gedrukte verslagen zijn opgenomen in de bibliotheek van het IIAV.

Betrekkingen met andere organisaties en personen en met de overheid

64
Ingekomen brieven bij het hoofdbestuur van niet-leden.  1907-1919.Algemeene Bond voor R.K. Kiesvereenigingen in Nederland.  1918.Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie 1919.Bond van Onafhankelijke Nederlanders.  1917.Bond van Vrijzinnige Propaganda-Vereenigingen.  1908.Johanna Blauenfeldt-Vahl 1909-1910.Christelijk Historische Unie 1917.Economische Bond 1918.Groep Nederland 1919 International Women Suffrage Alliance (Carrie Chapman Catt en Martina Kramers) 1907, 1909; met verslag van het IWSA congres te Stockholm.  1911.Liberale Unie. 1918 Mannenbond voor Vrouwenkiesrecht.  1908-1909.Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzame Vrede.  1919 en z.j.Nederlandsche Anti-Oorlog Raad.  1914-1915.Nederlandsche Maatschappij tot Bescherming van Dieren. 1918Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen 1917De Neutrale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1919 en z.j.Propagandacomité voor Grondwetsherziening en Algemeen Kiesrecht  1918.Käthe Schirmacher 1909 Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ (Rosa Manus) 1917 Verbond tot Democratiseering der Weermacht. 1909Vereeniging voor Volkerenbond en Vrede 1919.M.S. Wiener, secretares Comité herdenking 25 jaar Evolutie  1917. 1 pak.
270
Stukken betreffende het conflict tussen Marie Jungius en de Vereeniging vanwege een ruzie met J. Naber over auteurschap van de ‘tent van de vrouw’ op de Tentoonstelling van de Vrouw.  1908. 1 omslag.

NB. Jungius verlaat de Vereeniging en wordt lid van de Bond

65
Ingekomen brieven van de afdelingen als reactie op het rondschrijven van het hoofdbestuur over medewerking aan het Nationaal Steuncomité. Alfabetisch op afdeling.  1914. 1914. 1 omslag.
66
Stukken betreffende een concept-adres van het hoofdbestuur aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de grondwetsherziening.  1915. 1 omslag.

Propaganda

266
‘De Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht’ Propagandaschrift van mej. Heyermans, met een brief van E.C.  van Dorp aan de medebestuursleden. April 1907. 1 omslag
67
Correspondentie met Jus Suffragii 1907, 1909 en stukken betreffende lezingen en spreekbeurten.  1908-1913, 1916-1918. 1 pak.
68
Nummer is vervallen, de brochures zijn overgebracht naar de bibliotheek van het IIAV in maart 2002.
269
Tweeërlei stroming. Kleine geschriften van den Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. Druk van de toespraak die E.C. van Dorp als bondspresidente hield ter gelegenheid van de eerste jaarvergadering van de Bond februari 1908 met een concepttekst getiteld ‘Stellingen met bewijzen’ over de twee stromingen in het Nederlandse feminisme van november/december 1907. Deze tekst vormde de basis van de toespraak van E.C. van Dorp. 1907. 1 omslag.
69
‘Kleine Geschriften van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht", uitgegeven door het hoofdbestuur en door de afdelingen Bloemendaal, 's-Gravenhage, Leiden en Utrecht. Met concepten.  1909-1916 en z.j. 1 omslag.
70
Ingezonden stukken en krantenartikelen van Bondsleden. Met concepten.  1909 en z.j. 1 omslag.
71
Toneelstukjes, uitgegeven en opgevoerd ten behoeve van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, met briefwisseling hierover.  1910-1911, 1917. 1 omslag.
72
Vel plakzegels.  z.j. 1 stuk.
73
Bij het hoofdbestuur ingekomen brieven over het ontwerp-affiche van mej. A. Leusink.  juni 1914. 1 omslag.

De Opwaartsche Weg, correspondentieblad van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht

267
Drukproefexemplaar met correcties uitgevoerd door eindredactrice E.C. van Dorp. nr.1  november 1907 1 stuk.

De Ploeger

74
Briefwisseling betreffende de uitgave van het verenigingsorgaan De Ploeger .  1908, 1910-1917. 1 omslag.
75
Jaargangen 1 (1907) – 12 (1919) van De Ploeger.  1907-1919. 1 doos groot formaat.

DOCUMENTATIE

76-78
Krantenartikelen over de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht.  1907-1919. 2 delen, 1 omslag.
76
 12 december 1907 - 23 november 1910.
77
 26 november 1910 – 17 november 1911.
78
1 omslag.  1910-1917 en z.j.
79
Knipsel ‘Uit het kladschrift van Jantje’, spotprent op de betoging voor vrouwenkiesrecht op het IJsclubterrein te Amsterdam van 18 juni 1916 en korte verslagen van vergaderingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (nrs 100-102).  7, 8 en 9 mei 1919. 4 stukken.
80
Tijdschriften Berliner Abendpost. 24 en 27 janari 1915, Frau und Staat, Organ der Deutschen Vereiniging für Frauenstimrecht februari 1915, Jus Suffragii 15 april 1909, De Kleurlooze Middenstof. Orgaan, uitgegeven door het Comité ter Oprichting eener Onafhankelijke Politieke Organisatie [1913], Kristeligt Kvindeblad jrg 1 (1910) nrs 3-12, en jrg 2 (1911) nrs 1-5, Liegnitzer Tageblatt 11 februari 1915, Mededeelingen van de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad. nrs 13-26, januari-mei 1915, De Witte Vaan. Algemeen weekblad. nrs 1-3, december 1914 - januari 1915.  1909-1915. 1 omslag.
81
Brochures V.H. Rutgers, De Bezwaren tegen plaatselijke Keuze. Inleiding gehouden op het eerste Christelijk Congres tegen het Alcoholisme te Utrecht, 6 augustus 1909, Statuten van de Vereeniging voor Volkerenbond en Vrede 1919, Wat de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad gedaan heeft (Den Haag 1915).  1909, 1915 en 1919. 3 stukken.

Archief van het Comité voor Maatschappelijke Opvoeding en Voorlichting uit de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiersecht   1918-1919.

82
Notulen van vergaderingen van het comité.  18 november 1918-29 juli 1919. 1 deel.
83
Verslagen van de activiteiten van het comité, verslagen van de propagandiste Christine Staas en stukken betreffende doel en middelen.  1918-1919. 1 omslag.
84
Ingekomen stukken.  1918-1919.Algemeen Handelsblad.  1919.Districtscomité Noord Holland.  z.j.Economische Bond.  1918. ( 3 stukken)Jonkvr. Mr. B. Elias.  1919 (2 stukken)A. Göbel PlegingBureau tot publiciteit van wetenschappelijk nieuws.  1919. (2 stukken) A. de Goey-Blauw, redactie vrouwenblad “Voorwaarts”.  1918J.J. Hofman.  1919.M.E. Jonker-Westerveld.  1918-1919. (3 stukken) met antwoord van W. Wijnaendts Francken-Dyserinck.A.B. Ledeboer.  1919. (2 stukken)C. Wichmann 1919.  1 omslag.
85
Brochures, strooibiljetten, affiches, advertenties en circulaires van het comité.  1918-1919. 1 omslag.

NB. De affiches zijn overgebracht naar het beeldarchief.

86
Kranten- en tijdschriftartikelen over de activiteiten van het comité. Met lijst.  1918-1 januari 1920. 1 omslag.

Archieven van de afdelingen

Alkmaar

87-88
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en jaarverslagen.  1907-1920. 2 delen.
87
 3 oktober 1907 – 4 mei 1916.
88
 11 mei 1916 – 28 april 1920.
89
Nummer is vervallen, de brochures zijn overgebracht naar de bibliotheek van het IIAV in februari 2002.
90
Circulaires van de afdeling Alkmaar en convocaties voor bijeenkomsten.  1908-1910, 1915-1918 en z.j. 1 omslag.
268
Circulaire van de afdeling Alkmaar met de oproep tot deelname aan een cursus over ‘De grondwet’.  januari 1908.  1 stuk.
91
Kasboek 1915-1919 en ledenlijst.  1918-1919. 2 delen.
92
Financiële jaarverslagen over  1913-1914. 2 stukken.
93
Verslagen van de afgevaardigde bij de algemene jaarvergadering van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, uitgebracht aan de leden van de afdeling Alkmaar. Met knipsel.  [1911], 1916. 1 omslag.
94
Verslag van een gecombineerde vergadering van het Hoofdbestuur van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleding en de Vakschool Commissie, 4 januari 1908, over de oprichting van een vakschool voor reformnaaisters. Doorslag.  1908. 1 stuk.
95
Krantenknipsels over de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, verzameld door de afdeling.  1908-1919. 1 omslag.

Almelo

96
Notulen van leden- en jaarvergaderingen.  1909-1919. 1 deel.
97-98
Notulen van bestuursvergaderingen.  1908-1919. 2 delen.
97
 8 mei 1908 - 11 juli 1916.
98
 3 oktober 1916 - 11 maart 1919.
99
Ingekomen stukken  1909-1919.M. ten Bruggencate-Snel 1917Comité ter Verkrijging van Vrouwen in het Bestuur van Stad en Land.  z.j.M. van Itallie van Embden 1916Nationaal Congres voor Staatspensionneering.  1918 J.L. van Tricht 1919. (2 stukken) W. Wijnaendts Francken-Dyserinck 1909. 1 omslag.
100
Minuten van uitgaande brieven van het afdelingsbestuur.  1911-1912, 1917 en z.j. 1 omslag.
101
Circulaires van de afdeling en convocaties voor bijeenkomsten.  1908-1918 en z.j. 1 omslag.
102
Jaarverslagen over.  1908-1918. 1 omslag.
103
Financiële jaarverslagen over.  1910-1916 en 1918. 1 omslag.

Amsterdam

104-106
Notulen van leden-, bestuurs- en huishoudelijke vergaderingen.  1908-1919. 3 delen.
104
 1908 mei - 1914 aug.
105
 1914 okt - 1916 mei.
106
 1916 jun - 1919 dec.
107
Ledenlijsten ca 1909-1916 en presentielijsten van vergaderingen en bijeenkomsten.  1909-1918. 3 delen, 1 omslag.
108-109
Ingekomen stukken.  1910-1919. 2 omslagen.
108
Amsterdams Drankweer Comité  1915 J.J. Boersma  1916 Dr. P. Boland  1911.H.A. Brandts  1915.Aletta Bruyn 1912 Comité ter bevordering van Geneeskundig Onderzoek vóór het Huwelijk.  z.j.Communistische Partij Amsterdam 1919 Congres en Tentoonstelling van den Handenarbeid bij het Onderwijs en in de Opvoeding  1912.J. Th. Cremer  1911.J. van Diesen-Oberink 1913.J.D.C. van Dokkum (5 stukken)  1913.Frederik van Eeden (3 stukken)  1913, 1915.H. van Embden-de Ridder 1913.Falkenberg 1913.A. Fokker, Gemeentebestuur van Amsterdam (2 stukken)  1918.H. Forckhammer 1915.A.J. Frölich (2 stukken)  1916. H.H. van Gelder-van Emden 1916.Tj. Greidanus 1912.Marie Hamilton 1912 Institut International pour la Diffusion des Expériences Sociales(3 stukken)   1913 .A.R. van de Laar 1913.
109
Mr. H. P. Marchant .  1916. Middenstandspartij.  1919.Nationaal Comité tot wijziging van de artikelen 57, 58 en 59 der Grondwet [>1915] Nationale Vrouwenraad van Nederland 1916 (2 stukken) Nederlandsche Anti-Oorlog Raad. 1915 (3 stukken) Provinciale Federatie van Noordhollandse Afdeelingen van den Bond voor Staatspensionneering.  1911.D. Reiman.  1913.Annie Salomons.   z.j.Sligter. (?)  1916.Sociaal Democratische Arbeiders Partij.  1914, 1916 (2 stukken) Tentoonstelling "De Vrouw.  1813-1913" 1912. (5 stukken) Th. Thiel-Wehrbein. z.j.Vereeniging tegen de Kwakzalverij.   1916.Vereeniging voor den Vrede.  1915.Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.  1914, 1916 (4 stukken) Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze.  1913 (4 stukken) Voorlopig Nationaal en Internationaal Comité van Toenadering.  1915 (3 stukken)M.C. de Vries-Wijt.  1917.Vrije Vrouwenvereeniging.  z.j.Vrijzinnig-Democratische Vereeniging.  1910.J. Westerman.  1915-1916. (3 stukken) F. Yzenhoed Grevelink.  1911.
110
Ingekomen stukken van het Hoofdbestuur en de afdelingen Alkmaar, Bloemendaal, Breda, 's-Gravenhage en Ommen.  1911-1912, 1917, 1919. 1 omslag.
111-112
Kopieboeken van uitgaande brieven. Met register achter in de delen.  1911-1914. 2 delen.
111
 1911-1912.
112
 1911-1914.
113
Minuten van uitgaande brieven.  1911-1919. 1 pak.
114
Circulaires van de afdeling en convocaties voor bijeenkomsten.  1909-1919. 1 pak.
115
Jaarverslagen.  1908-1918. 1 omslag.
116
Financiële jaarverslagen over 1908-1919 en inventarislijst 1918.  1909-1920. 1 omslag.
117
Verslag van de afgevaardigde bij de algemene jaarvergadering van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht te Arnhem, uitgebracht aan de leden van de afdeling Amsterdam.  5 mei 1912. 1 deel.
118
Besluiten van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, houdende een vergunning tot het uithangen van een vlag en tot het aanbrengen van een reclamebord.  1917. 2 stukken.
119
Lijst van vrouwen, die zich kandidaat hebben gesteld voor verkiezingen in de gemeenteraad.  1918. 1 stuk.
120
Stukken betreffende de verloting van een schilderij, georganiseerd door de afdeling Amsterdam.  1918. 1 omslag.
121
Notulen van de vergaderingen van de propagandacommissie.  oktober 1915-januari 1917. 1 deel.
122
‘Verdrag betreffende het huwelijk’ en ‘Verdrag betreffende echtscheiding en scheiding van tafel en bed’.  z.j. 2 stukken.

Arnhem

123-124
Notulen van leden- en bestuursvergaderingen en jaarverslagen.  1909-1919. 2 delen.
123
 1909 - maart 1913.
124
 april 1913 – juni 1919.
125
Notulen van bestuursvergaderingen.  april 1913-1918. 1 deel.
126-129
Presentielijsten van vergaderingen, lezingen en andere bijeenkomsten.  1911-1919. 4 delen.
126-128
 1911-1918.

NB. Deze drie delen, elk lopend over dezelfde periode, vullen elkaar aan.

129
 november 1917-1919 februari.
130
Verslag van de afgevaardigde op de buitengewone vergadering van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam, uitgebracht aan de leden van de afdeling Arnhem.  13 januari 1918. 1 stuk.
131
Ingekomen stukken.  1909-1918. 1 omslag.Afdelingen Breda, Hillegom, Naarden, Nijmegen, Velp.  1909-1910, 1912, 1915.W. Asser-Thorbecke.  1916.M.J. Baale. (2 stukken)   1913-1914 .M. Bossevain-Pijnappel.  1915.M. van den Brand.  1916.Annie v. C. 1915.Comité van Actie tegen artikel 25 van het ontwerp-Lager Onderwijswet.  1919.F. Dudok van Heel, directrice Magdalenahuis.   1911. (2 stukken)P. van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford.  1915. (2 stukken)M. Kalff-de Holl.   z.j.H.P. Marchant (3 stukken)  1912. Musis Sacrum Arnhem.  1912.Mr L.A. Nypels (2 stukken)  1915.S.J. Pierson-?A.E. Quarles van Ufford-? (3 stukken)   1916 .W.H. van Riel.  1912.H.A. van Riel-Smeenge.  1916.A.J. Schreuder. (2 stukken)  1913 .Rosa Spier.  1912.Tentoonstelling "De Vrouw.  1813-1913"Mr J.J. Tilanus (2 stukken)  1912-1913.Vacantie-kinder­feest Arnhem.  1918.Vereeniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleeding 1912 Vereeniging van Christen Jonge Vrouwen 1917.W.H. Vliegen  1912.Vrijzinnig-Democratische Kiesvereniging Arnhem z.j.F.M. Wibaut.  1912.afzender onleesbaar.   1915.
132-134
Kopieboek van uitgaande brieven.  1912-1920. 3 delen.
132
 1912.
133
met register 1913-21 januari 1916.
134
met register  24 januari 1916-2 januari 1920.
135
Minuten van uitgaande brieven.  1911-1913, 1915-1916. 4 stukken.
136
Concept-circulaires met jaarlijkse werkplannen.  1915-1916. 1 omslag.
137
Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement.  z.j. 1 omslag.
138
Financiële jaaroverzichten over.  1909-1915. 1 omslag.
139
Kasboek.  1916-1919. 1 deel.
140
Ledenlijsten 1909-1918 en lijst van leden, geworven op de feestbijeenkomst van 7 januari 1916.  1909-1918. 6 delen en 1 stuk.

NB. Eén ledenlijst is van de afdeling Velp en één van de afdeling Oosterbeek.

141-142
Convocaties en circulaires van vergaderingen en bijeenkomsten en krantenartikelen betreffende deze activiteiten.  1908-1919. 2 omslagen.
141
 november 1908-oktober 1912. Het rozet (speldje) met de naam van M.A. Kramers is overgebracht naar het beeldarchief en in 2010 gedigitaliseerd.
142
 oktober 1912-1918.

Baarn, Soest en Omstreken

NB. Na 1917 bestaat er een aparte afdeling Soest.

143-144
Notulen van algemene ledenvergaderingen en jaarverslagen en ledenlijst.  1910-1919. 3 delen.
143
 1910 - maart 1915.
144
 september 1915-1919 en ledenlijst  z.j. (2 delen)

Bruinisse

145
Notulen van de oprichtingsbijeenkomst en van bestuurs- en ledenvergaderingen.  8 februari 1911-30 januari 1920. 1 deel.
146
Ingekomen stukken.  1910-1918. 1 omslag.Afdelingen Baarn, Bloemendaal, Lisse en Zandvoort.  1915-1916Actie in zake Consciëntievrijheid.  1915Algemeene Nederlandsche Typografenbond afd. Gouda.  1910.Frederik van Eeden.  1912.J.M. de Jong-Paardekooper Overman 1912, 1917, 1918. (3 stukken)A.C. Lorentz-Kaiser 1909. (2 stukken) Nederlandsche Anti-Oorlog Raad.  1914-1916. (6 stukken) Annie Salomons.  1910-1912. (9 stukken)Mlle. Veer de Vère.  1912.
147
Register van uitgaande stukken.  1911-1920. 1 deel.
148
Jaarverslagen over.  1911-1919. 1 deel.
149
Kasboek.  1911-1919. 1 deel.
150
Verslagen van de afgevaardigden in de algemene vergaderingen van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, uitgebracht aan leden van de afdeling Bruinisse.  25 april 1915 en 30 april 1916. 1 deel.

Dieren, Doesburg en Eerbeek

151
Notulen van leden- en bestuursvergaderingen.  1916-1919. 1 deel.
152
Verslag van een vergadering met afgevaardigden van de verschillende Gelderse afdelingen ter bespreking van de provinciale landdag van 1916, uitgebracht aan de afdeling.  1916. 1 stuk.
153
Circulaires van de afdeling en convocaties voor bijeenkomsten.  1919 en z.j. 3 stukken.
154
Kasboek.  1916-1919. 1 deel.

Doetinchem

155
Notulen van ledenvergaderingen en jaarverslagen.  26 maart 1907-1918. 1 deel.

Ede

156
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.  1916-1919. 1 deel.
157
Jaarverslagen over.  1917-1919. 1 deel.

Eibergen-Neede

158
Notulen van ledenvergaderingen en jaarverslagen.  1913-1919. 1 deel.
159
Kasboek.  april 1913-januari 1920. 1 deel.

Gouda

160
Notulen van ledenvergaderingen en jaarverslagen.  1909-1919. 1 deel.
161
Notulen van bestuursvergaderingen.  1909-1919. 1 deel.
162
Ingekomen stukken.  1910-1918. 1 omslag.E.C. van Dorp.  z.j.Economische Bond .  1917.Land en Volk.  1910.Leven en Werken z.j. Nationaal Congres voor Staatspensionneering.  1918.Nationale Vrouwenraad van Nederland.   [1914]Nederlandsche Anti-Oorlog Raad.  1917-1918 (2 stukken) Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzame Vrede.  1917.Provinciale Raad van Zuid-Holland  z.j.Annie Salomons.   1910.Mlle Veer de Vère.  z.j.Vereeniging Nederlanders uit België.  1918.
163
Circulaires van de afdeling en convocaties voor bijeenkomsten.  1909-1917 en z.j. 1 omslag.
164
Financiële jaaroverzichten over.  1910-1918. 1 omslag.

Groningen

165-166
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.  1910-1920. 2 delen.
165
 1910-1916.
166
 1917-7 januari 1920.
167
Ingekomen stukken.  1910-1917.Hoofdbestuur.  1910.Afdelingen Arnhem, Bloemendaal, Breda, 's-Gravenhage, Harlingen en Leiden Genootschap Discendo Discimus.  1911. (2 stukken)Annie Salomons.  1912. (4 stukken)Chr. Staas.  1917. 1 omslag.
168
Register van ingekomen brieven.  1910-1 januari 1913. 1 katern.
169
Kopieboek van uitgaande brieven.  9 oktober 1910-1920. 1 deel.
170
Jaarverslagen over 1910-1919 en ledenlijst ca 1915.  1910-1919. 1 deel, 1 omslag.
171
Verslagen van afgevaardigden bij de algemene vergaderingen van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, uitgebracht aan de leden van de afdeling Groningen.  1911, 1913 en 1919. 3 stukken.

Haarlem

172
Notulen van ledenvergaderingen.  18 april 1912-11 maart 1920. 1 deel.
173-174
Notulen van bestuursvergaderingen.  1912-1920. 2 delen.
173
 14 maart 1912 – 29 januari 1915.
174
 26 februari 1915 – 1 maart 1920.
175
Presentielijsten van vergaderingen en bijeenkomsten 1912-1920 en ledenlijsten z.j.  1912-1920 en z.j. 1 omslag, 2 delen.
176
Ingekomen stukken.  1914-1917. Afdelingen Arnhem en ’s-Gravenhage.  1916.A. Borgman, HBS.  1917Comité tot Verkrijging van Vrouwen in het Bestuur van Stad en Land.  z.j.H.J Maes.  1915.J.E. Prins-Macdonald.  1915.Willie G. Scheer.  1914.A. Storm-van Leeuwen.  1917.Urgentieraad Haarlem.  1917. 1 omslag.
177
Kopieboek van uitgaande brieven. Met register.  1912-1919. 1 deel.

NB. Slecht leesbaar.

178
Jaarverslagen.  1911-1918. 1 omslag.
179
Circulaires van de afdeling en convocaties voor bijeenkomsten.  1912-1918 en z.j. 1 omslag.
180
Kasboek.  1912-april 1920. 1 deel.
181
Inhoudsopgave van het afdelingsarchief.  z.j. 1 deel.
182
Verslagen van de afgevaardigde op de algemene vergaderingen van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, uitgebracht aan de afdeling.  1912-1914. 3 stukken.
183
Besluit van Burgemeester en Wethouders van Haarlem, houdende een vergunning tot het houden van een lezing en de opvoering van het toneelstuk "De Notabelen van Stikkum" op 8 april 1916.  3 april 1916. 1 stuk.

Heelsum, Renkum en Wageningen

184
Notulen van ledenvergaderingen en jaarverslagen.  1916-1919. 1 deel.
185
Convocaties en presentielijsten.  1916-12 februari 1920. 1 deel.

Heerde

186
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en jaarverslagen.  27 november 1911-1919. 1 deel.
187
Kopieboek van uitgaande brieven.  november 1911-1913. 1 deel.
188
Register van uitgaande brieven.  november 1911-april 1915. 1 katern.

Heerenveen

189
Notulen van ledenvergaderingen en jaarverslagen.  8 mei 1908-1912. 1 deel.

NB. Achterin wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

190
Register van ingekomen en uitgaande stukken.  1912-1914. 1 katern.
191
Kasboek.  1908-1916. 1 deel.
192
Inhoudsopgave van het afdelingsarchief.  z.j. 1 katern.
193
Catalogus van de bibliotheek.  z.j. 1 katern.
194
Brief van de Vrijzinnig Democratische Kiesvereeniging van de Vrijzinnig Democratische Bond te Heerenveen, houdende het verzoek om steun te verlenen aan een petitie voor algemeen kiesrecht.  7 december 1910. 1 stuk.
195
Verslag van een lezing gehouden door Frederik van Eeden.  11 januari 1911. 1 stuk.

Helmond

NB. Deze afdeling zette na 1920 haar werkzaamheden voort

196
Notulen van ledenvergaderingen.  1910-1927. 1 deel.
---
Ingekomen brieven 1916-1919: zie inv.nr 43 van het archief van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen.
197
Kopieboek van uitgaande brieven van het afdelingsbestuur.  1910-1927. 1 deel.
198
Jaarverslagen over.  1918, 1920-1921, 1924-1926. 1 omslag.
199
Financiële jaaroverzichten over 1910-1918 en ledenlijst 1910-[1917].  1911-1919. 1 omslag, 1 deel.

Hilversum

200
Notulen van ledenvergaderingen.  1910-1919. 2 delen.
201
Notulen van bestuursvergaderingen.  1910-1919. 2 delen.
202
Notulen bestuursvergaderingen 1908-1910 en jaarverslagen over 1909-1919 en ledenlijst z.j.  1908-1920. 2 delen.

Katwijk

203
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en jaarverslagen.  27 maart 1912-31 augustus 1918. 1 deel.
204
Ingekomen stukken.  1918 en z.j. 4 stukken.Hoofdbestuur z.j.Afdeling Bloemendaal 1918 (2 stukken) Nationale Bond voor Plaatselijke keuze 1918
205
Register van ingekomen en uitgaande stukken.  november 1917-mei 1918. 1 katern.

Leeuwarden

206
Correspondentie van het afdelingsbestuur met leden van het hoofdbestuur en uitgaande circulaire.  1916, 1919 en z.j. 1 omslag.
207
Jaarverslagen over 1916-1918 en ledenlijst ca 1917.  1917-1919. 1 omslag, 1 deel.
208
Financiële jaaroverzichten.  1916 en 1917. 1 omslag.

Leiden

209-212
Notulen van leden en bestuursvergaderingen.  1908-1919. 4 delen.
209
 4 februari1908 - 1910.
210
 1911 - 15 mei 1915.
211
 23 mei 1915 – 19 maart 1917.
212
 4 april 1917 – 9 december 1919.
213
Presentielijsten van vergaderingen en andere bijeenkomsten.  1910-1914. 1 omslag.
214
Ingekomen stukken.  1908-1919. 1 omslag.Algemene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden afd. Leiden  1912. (2 stukken) Tijdschrift "De Balans"  1912.H.J. Blaauw 1916.J.J. van Bolhuis 1908.W.C. Brouwer 1912 Comité van Actie tegen het Wetsontwerp 256, Regeling van de positie van vrouwelijke Rijksambtenaren en Onderwijzeressen bij het Openbaar Lager Onderwijs, die in het huwelijk treden 1910 Comité voor het Volkspetitionnement voor Plaatselijke Keuze 191? Commissie van Enquête naar de Werkzaamheid der Nederlandsche Vrouw gedurende den Oorlog.  1915.M. van Eeghen-Bossevain, HB.  1908. (2 stukken) Evangelische Maatschap­pij.  1915. (2 stukken)P. van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford.  1916, 1918, 1919. (5 stukken) Institut International pour la Diffusion des Expériences Sociales 1913 International Women Suffrage Alliance 1913.J.D. Isaacson-Dudok van Heel, HB.  1911-1912. (2 stukken) Dr. J.H.P. Kerckhoff 1911.Prof. dr. L. Knappert 1908.M. Libbelle.  1916. (2 stukken) A. Lorenz-Kaiser 1909.Mw Meerburg-Meerburg.  1914. (2 stukken) Nederlandsche Anti-Oorlog Raad 1915.Dr. C. Reedt-Dorian, secretaris afd.Leiden.  1913-1914. (2 stukken) Käthe Schirmacher 1908.W. Tilanus 1916 Uitvoerend Comité tot het beleggen eener Openbare Vergadering inzake “Rechtsregeling Leidsche Ambtenaren”  1913.A. Valkema Blaauw 1916.Mlle Veer de Vère [1912]H. J. Veldhuysen-Schüller 1916.W. Wijnaendts Francken-Dyserinck 1913.
215
Ingekomen brieven, circulaires en convocaties van het hoofdbestuur en van afdelingen.  1908-1915. 1 omslag.
216
Kopieboek van uitgaande brieven.  1910-1912. 1 deel.
217
Concepten van circulaires van het afdelingsbestuur.  1908-1914. 1 omslag.
218
Circulaires van de afdeling en convocaties voor bijeenkomsten.  1908-1917. 1 omslag.
219
Jaarverslagen over  1908-1914, 1916-1918 en verslag van de Algemene Vergadering van 7 mei 1911. 1 omslag.
220
Inventarislijst van de archivalia.  1908-1914. 1 omslag.
221
Tekst van een lezing , ‘Het begrip en de beteekenis eener grondwet’ , waarschijnlijk gehouden op.  20 december 1911. 1 stuk.
222
Briefwisseling met het hoofdbestuur en de afdeling Utrecht over de wenselijkheid van de opvoering van toneelstukjes uit de toneelbundel Niet alleen terwille van de Kunst, uitgegeven door de afdeling Utrecht.  1909-1911. 1 omslag.

NB. Zie voor de tekst van de toneelstukjes nr. 71.

223
Lijst van leden van het Groene Kruis.  z.j. 1 stuk.
224
Krantenknipsels over activiteiten van de afdeling.  1908-1909. 1 omslag.
225
Notulen van bijeenkomsten van een door leden van de afdeling geïnspireerde debatingclub.  1911-1912. 1 omslag.

Noordwijk

226
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.  1912-1915. 1 deel.

Nijmegen

227
Notulen van bestuursvergaderingen.  1914-1919. 1 deel.
228
Ingekomen stukken.  1914-1918. 1 omslag.Hoofdbestuur, afdelingen Arnhem en Bloemendaal en districtskring Gelderland.  1915-1918.Armenraad Nijmegen.  1914. Comité tot oprichting eener Vrouwenclub te Amsterdam.  1916.M.P. de Koning.  1915.Nederlandsche Anti-Oorlog Raad.  1916.H.A. van Riel-Smeenge.  1914.Van Werskatte.  1915.
229
Afschriften van uitgaande brieven.  19 juni 1914-25 januari 1920. 1 deel.
230
Minuten van uitgaande brieven aan het hoofdbestuur 1915, aan de afdeling Aalsmeer 1916, van een convocatie z.j. en een ingevulde vragenlijst van de Commissie van enquête naar de werkzaamheid der Nederlandsche vrouw gedurende den oorlog 1915.  1915-1916 en z.j. 4 stukken.
231
Staatje, houdende de taakverdeling van de bestuursleden en ledenlijst  z.j. 1 stuk, 1 deel.
232
Financiële jaaroverzichten over.  1915-1919. 1 omslag.
233
Verslagen van openbare bijeenkomsten en lezingen.  1916-1917. 4 stukken.
234
Convocaties van openbare bijeenkomsten en presentielijsten.  1914-5 februari 1920. 1 deel.
235
Convocaties van en krantenberichten over de afdeling. Opgeplakt.  1914-1917. 1 omslag.

Ommen

236
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.  20 december 1910-1919. 1 deel.
237
Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken.  1911-1919. 2 delen.
238
Lijst van sprekers voor het jaar 1917, ingekomen bij het afdelingsbestuur.  [1916]. 1 stuk.

Oosterbeek

---
Zie inv.nr 140.

Roermond

239
Ingekomen brieven van M. Steverding, Mr. P.W. en onbekend 1911-1913 en ledenlijst.  1911-1913 4 stukken, 1 deel.

Rotterdam

240
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1915-24 januari 1919 en jaarverslagen over 1915-1916 en 1918.  1915-1919. 1 deel.
241
Presentielijsten van bijeenkomsten 1915 en ledenlijst z.j.  1915 en z.j. 1 omslag, 1 deel.

Santpoort

242
Notulen van huishoudelijke vergaderingen.  16 maart 1916-28 april 1920. 1 katern.
243
Notulen van bestuursvergaderingen.  27 januari 1916-11 januari 1920. 1 katern.
244
Briefwisseling van het afdelingsbestuur met de Economische Bond afd. IJmuiden, de Geheelonthoudersvereniging Santpoort en de Gemeente Velsen.  1917, 1919. 5 stukken.
245
Circulaires en convocaties voor bijeenkomsten.  1916-1918 en z.j. 1 omslag.
246
Jaarverslagen over.  1916-1918. 3 stukken.
247
Reglement voor de bibliothecaris der boekerij.  z.j. 1 stuk.

Terborg

248
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen.  19 maart 1918-10 maart 1920. 1 deel.

Tholen

249
Notulen van ledenvergaderingen.  1913-1919. 1 deel.

NB. Deze notulen worden voortgezet in nummer 45 van de inventaris van het archief van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen.

Velp

---
Zie inv.nr 140.

Venlo

250
Kasboek.  1910-1919. 1 deel.

Volledige Inhoudsopgave