Vereeniging "Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en kinderkleeding" (V.v.V.v.V.)

Archieven

Gemeente Amsterdam
Stadsarchief

899: Archief van de Vereniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding

1 Stukken van algemene aard

1 Notulen van de jaarvergaderingen 1912 - 19181 deel
2 Notulen van de Vakschool Commissie 1912 - 19195 deeltjes in 1 omslag
3 Handgeschreven jaarverslagen van de directrice van de Vakschool 1913 - 19243 deeltjes in 1 omslag
4 Copieboek van de Vakschool Commissie 1914 - 19251 deel
5 Schriftjes met aantekeningen van verzonden stukken 1915 - 19252 deeltjes in 1 omslag
6-12 Notulen van de Bestuursvergaderingen 1919 - 19537 delen
13-15 Handgeschreven en getypte jaarverslagen van de Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleding te Amsterdam, met hiaten 1920 - 19671 omslag
16 Ter kennisname ingekomen Algemene Politieverordening van de Gemeente Amsterdam gericht aan de hoofden van de Openbare en Bijzondere inrichtingen van Onderwijs waarbij de aandacht wordt gevestigd op enkele artikelen in de verordening die van belang zijn...19351 omslag

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2.1 Organisatie

17 Correspondentie van en aan het Gemeentebestuur Amsterdam en de Vaksschool betreffende het aanpassen van inhoud van een circulaire over het ontbinden van de overeenkomst tussen de Vereeniging 'Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes en 'De...19111 omslag
18 Ingekomen brief van het Gemeentebestuur van Amsterdam bij de Vakschool betreffende het al dan niet verplicht stellen van de cursussen van de Vakschool 1918
19 Onderwijsstatistiek van Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de Vakschool 1930 - 19421 omslag
20 Teksten over de geschiedenis van de Vereniging- en de Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleding. Handgeschreven en Getypts.d.1 omslag
21 Huishoudelijk reglement van de Vakschools.d.

2.2 Financiën

22 Correspondentie van en aan het Gemeente Bestuur van Amsterdam, het Provinciaal Bestuur van Noord Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vakschool betreffende subsidieaanvragen1909 - 19281 omslag
23 Ingevulde opgaven ten behoeve van de samenstelling van het 'Overzicht van het door de Provincie Noordholland gesubsidiëerde Vakonderwijs'1910 - 19291 omslag
24-29 Kasboeken betreffende inkomsten van de Vakschool 1910 - 19366 delen
30 Begrotingen en rekeningen, met bijlagen, van de Vakschool1910 - 19381 omslag
31-36 Kasboeken betreffende inkomsten en uitgaven van de Vakschool 1910 - 19475 delen
37-44 Kasboeken betreffende de uitgaven van de Vakschool 1910 - 19488 delen
45 Klad-Kasboek van de Vakschool 1915 - 19201 deel
46-49 Tabellarische Kasboeken van de Vakschool onder andere betreffende salarissen, onderhoud gebouw, materialen en huishoudelijke uitgaven 1936 - 19494 delen
50-51 Tabellarische kasboeken onder andere betreffende ontvangen schoolgeld en verkochte voorwerpen door leerlingen 1936 - 19492 delen
52 Correspondentie betreffende financiële aangelegenheden 1941 - 19531 omslag

2.3 Huisvesting en Eigendommen

53 Inventarisboek van het meubilair, gereedschap en leermiddelen van de Vakschool alsmede kasboek van uitgaven1909 - 19491 deel
54 Telegram betreffende beschading van de Vakschool door een bom19401 omslag
55 Rekeningen en declaraties betreffende inbeslagname tijdens de Tweede Wereldoorlog van het gebouw van de Vakschool1945 - 19491 omslag

2.4 Personeel

56 Correspondentie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het aanstellen van personeel 1910 - 19151 omslag
57 Plakboeken met advertenties van de Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleding voor de werving van leraressen en overig personeel alsmede te houden tentoonstellingen van het werk van leerlingen en de start van nieuwe cursussen 1910 - 19212 deeltjes in 1 omslag
58-59 'Stamboomboek', register waarin aantekening is gehouden van het genoten onderwijs en werkzaamheden van de leerkrachten van de Vakschool, alfabetisch geordend op achternaam 1920 - 19502 delen
60 Instructie voor de directrice, leraressen, administratief personeel, huishoudsters en assistent-huishoudsters van de Vakschhool voor Vrouwen- en Kinderkleding 1930
61 Ingekomen brief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de gewijzigde lijst van voor Rijksamtenaren verboden verenigingen 19381 omslag
62 Correspondentie met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de salariëring van het personeel van de Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleding 1946 - 19471 omslag
63 Besluit betreffende het toekennen van rechtsherstel aan F. Leverington- Cohen, met bijlagen 19481 omslag
64 Instructies voor het Onderwijzend Personeel der Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleding te Amsterdams.d.1 omslag

2.5 Onderwijs

65 Register met de leerlingenregistratie van klas 1 tot het verlaten van de Vakschool 1909 - 19241 deel
66 Lesroosters van de Vakschool 1909 - 19441 omslag
67-73 Inschrijvingsregister van leerlingen voor Cursussen van de Vakschool, geordend op cursusjaar 1911 - 19507 delen
74 Registratieverzuim van leerkrachten en uitschrijvingen van leerlingen 1915 - 19231 deel
75 Register met een overzicht van basiskleding voor vrouwen, baby's en kinderen, met omschrijving en prijs 19161 deel
76 Concept werkprogramma en eisen van toelating voor de opleiding voor de examens voor de actes Na, Nq, Nr en Ns19211 omslag
77 Schoolrapport van L.C. Houweling1921 - 1924 ca.1 deel
78 Notulen van de rapportenvergadering van de Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleding in Amsterdam1925 - 19301 deel
79-83 'Blinderapporten', registers waarin aantekening is gehouden van de besprekingen over het gedrag en prestaties van de leerlingen1925 - 19505 delen
84-85 Leerlingenkaarten, alfabetisch op jaar van schoolverlating geordend 1939 - 19472 dozen
86-87 Register waarin aantekening is gehouden van de absentie van leraressen 1947 - 19532 delen
88 Specimen van een getuigschrift en diplomas.d.1 omslag
89 Schoolreglement en reglement van orde van de Vakschools.d.
90-91 Foto's van boven-, onder- en werkkleding van kinderen en vrouwen en van borduur- handwerkens.d.2 pakken
92 Specimen van een blanco schoolrapport, in drievouds.d.
93 Schriftje waarin aantekening is gehouden van soorten luiers, tekeningen van kinderhemdjes en jurkjes, vermoedelijk afkomstig van een leerlinge van de schools.d.1 deeltje

3 Gedeponeerd archief

3.1 Landelijke Vereniging

94-101 Notulen van de vergaderingen van het Hoofdbestuur van de Landelijke Vereniging1899 - 19228 delen
102-103 Correspondentie van en aan de Landelijke Vereniging
De inventarisnummers hebben een overlap1899 - 19122 pakken
104 Reglement der Keuringscommissie van de Landelijke Vereniging 19001 omslag
105-112 Copieboeken van de Landelijke Vereniging 1902 - 19089 delen
113-114 Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van de Landelijke Vereniging, met losinliggende bijlagen 1902 - 19252 delen
115-116 Kasboeken van de Landelijke Vereniging 1903 - 19082 delen
117-119 Grootboeken van de Landelijke Vereniging1903 - 19113 delen
120-121 Notulen van de Vergaderingen van de Centrale Keuringscommissie van de Landelijke Vereniging 1903 - 19172 delen
122 Jaarverslagen met Ledenlijsten van de Landelijke Vereniging. Gedrukt 1904 - 19106 deeltjes in 1 omslag
123 Alfabetische Ledenlijst van de afdeling 'Nederlands-Oost-Indië', met bijlagen 1906 - 19071 omslag
124 'Brievenregister II' van de Landelijke Vereniging 1906 - 19081 deel
125'Overgeschreven kasboek met daarin voorkomende raderingen en doorhalingen'1907 - 1980
126 Statuten van de Landelijke Vereniging, met bijlage1908 1 omslag
127 Ledenlijsten van de Landelijke Vereniging1912 - 19142 deeltjes in 1 omslag
128 Reglement behorende bij de 'modellen der verbeterde vrouwenkleding', eigendom van de Landelijke Verenigings.d. 1 omslag

3.2 Afdeling Amsterdam

129 Statuten en Huishoudelijk Reglement 1900
130 Verslagen van de vergaderingen van de Keuringscommissie 1900 - 19031 deel
131-132 Notulen met jaarverslagen en jaarnotulen van de Ledenvergaderingen, met los inliggende bijlagen 1900 - 19202 delen
133-135 Notulen van de Bestuursvergaderingen 1902 - 19203 delen
136 Ledenlijst van de Vereniging Vakschool Amsterdam 1909 - 19141 deel
137 Copieboek 1910 - 19141 deel

3.3 Vak- en Huishoudschool 'Prinses Irene'

4 Afgedwaald archief

140 Copieboek van de afdeling Haarlem van de Vereniging voor Verbetering van Vrouwenkleding1904
141 Doorslag van een uitgaande brief van het Bestuur van de Bond van Leeraressen bij het Huishoudonderwijs inzake het rapport over het Vervolgonderwijs, met bijlagen, aan de Commissie voor het Vervolgonderwijs te Amsterdam19221 omslag

niet leverbaar

142 (vervallen)zonder titel