kolonie "Frij Fryslân" te Beets

Kolonisten

Bruinsma, H.P.
Hoen, Jan Klazes
Knol, Geert
Tromp, Meine Geerts