Johannes Esmeijer

Geslacht: Man
Vader: Johannes Hermanus Esmeijer
Moeder: Hermina Gaasbeek
Geboren: 14 Okt 1857 Barneveld
Overleden: 17 Juli 1940 Apeldoorn
Beroep: Ned. Hervormd, geen
Beroep: wethouder
Aantekeningen: Geldersch Vruchten- en Bijenpark Adelshoeve v/h Esmeijer.
NIEUWE APELD. COURANT 2e Blad 17 Juli 1940
De heer J. Esmeijer overleden.
In den ouderdom van bijna 83 jaar is alhier overleden de heer Johannes Esmeijer, een man, wiens naam aan de jongeren niet veel zal zeggen, maar die bij de oudere ingezetenen herinneringen opwekt aan een plaatsgenoot, die een goed stuk van zijn leven aan de Apeldoornsche gemeenschap gewijd heeft.
Nu wijlen de heer Esmeijer toch heelt van Augustus 1915 tot September 1923 deel uitgemaakt van den Gemeenteraad. 1 Januari 1917 werd hij lid van het College van B. en W., in welk college hij zitting had achtereenvolgens als wethouder van de Distributie, als wethouder van de Bedrijven en als wethouder van Openbare Werken.
Als wethouder van de Distributie, in welke hoedanigheid hij hoofd van den Distributiedienst was, heeft de heer Esmeijer 't in het bijzonder niet gemakkelijik gehad.
Voorts was de heer Esmeijer van 1914-1919 lid van de Provinciale Staten van Gelderland. In 1914 werd hij bij enkele candidaatstelling verkozen, in de vacature Van Lennep.
De heer Esmeijer, die de Vrijzinnig Democratische beginselen was toegedaan, was een militante figuur, die zich in het politieke strijdperk niet onbetuigd liet. We herinneren ons, naast de debatten in den Raad, menige politieke vergadering, waarop ook de heer Esmeijer het woord voerde, hetzij als spreker, hetzij in het debat.
De heer Esmeijer was voorzitter van de Kiesvereeniging "Burgerplicht", waarin Liberalen en Vrijzinnig Democraten vereenigd waren.
Uit den aard der zaak had ook het openbare leven buiten den Raad zijn belangstelling. Zoo gaf hij den grooten stoot tot de stichting van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, a. d. Regentesselaan, welke zijn bijzondere liefde had en presideerde hij de eerste vergaderingen voor de oprichting van de Woningbouwvereeniging "De Goede Woning", van welker bestuur hij overigens nimmer deel heeft uitgemaakt.
Dit laatste was niet het verlangen van den heer Esmeijer. Zijn doel was alleen werkzaam te kunnen zijn voor de verbetering van de volkshuisvesting hier ter plaatse, voor welk doel hij de oprichting van een woningbouwvereeniging als een belangrijk middel zag.
Veel heeft hij ook gedaan voor de zwervers en dakloozen. Hij wilde, naar het voorbeeld van het Tehuis voor dakloozen te Amsterdam, van den heer Jonkers ook hier ter plaatse een dergelijk tehuis stichten. Door zijn toedoen werd aan de Hoofdstraat waar nu het hotel "Juliana" is, tegenover de Molenstraat, een Tehuis voor Dakloozen geopend, waarin de heer Meyerink de leiding had, gevolgd door een "werkhuis" in de Molenstraat, tusschen het kanaal en de Deventerstraat. De behuizing bestaat nog, de werkinrichting' is sinds lang verdwenen.
De heer Esmeijer kwam aanvankelijk uit Rotterdam, waar hij aan het hoofd stond van het Onderwijs-instituut-Esmeijer.
Na zijn vertrek uit de Maasstad vestigde hij zich aan de Deventerscraat, in de villa "Adelshoeve", waar zijn bijenpark en vruchtenkweekerij van dien naam ook buiten onze gemeente groote bekendheid verwierf.
De heer Esmeijer heeft veel gedaan voor het vereenigingsleven van de bijenhouders in den lande.
Het stoffelijk overschot van den heer Esmeijer zal Zaterdag 20 Juli as., des namiddags om half twee op de Algemeene Begraafplaats, aan den Soerenscheweg, ter aarde besteld worden.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Catharina Johanna Louisa Koppelman geb. 5 Mrt 1876 overl. 17 Mrt 1944
Huwelijk: xxxx onbekend

Gezin 2

Huwelijkspartner: Johanna Adel geb. 27 Sept 1854 overl. 17 Aug 1922
Huwelijk: 6 Aug 1885 Rotterdam

Gezin 3

Huwelijkspartner: Trijntje Marrenga geb. 15 Juni 1867
Huwelijk: 3 Apr 1923 Haarlem
Scheiding: xxxx