Hendrika Jelles Hielkema

Geslacht: Vrouw
Vader: Koop Willems Hielkema
Moeder: Fettje Kroes
Geboren: 29 Aug 1894 Oudehorne
Overleden: 10 MRT 1958 Nieuwehorne
Aantekeningen: Jan Wiebes Bijker en Hendrika (Hinke) Jelles Hielkema hienen earst yn Nijeberkeap. Boppeknipe en Langsweagen wenne. Ut it lêst neamde doarp kamen hja op 14 septimber 1933 nei de Twadde wyk ta. Jan hat folle jierren by it wetterskip fan'e Skoatterlânske Kompanjonsfeart wurke. Hinke stoar op 10 maart 1958 en wie noch mar 63 jier. Jan waard wol âld, hy stoar 4 desimber 1992 yn'e âldens fan 94 jier. Se hienen trije bern, Wieb, Fettje en Jelle, allinne Jelle is dêrfan noch yn libben.
It âlde hûs is yn 1986 ôfbrutsen en Klaas de Vries en Janet Leenes wienen de earste bewenners fan it nij boude hûs. Dernei noch de widdo Dasoul en no wennet de famylje Van der Zwan op it sté.
Fansels kin net oer elts hûs en har bewenners in smout stikje skreaun wurde. Ek hjir wie einliks neat gjin bysûndes oer te fertellen, teminsten is it my net bekend.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jan Bijker geb. 15 Juli 1898 overl. 4 Dec 1992
Huwelijk: 18 Sept 1924 Schoterland