Pieter Willem Johannes van den Berg

Geslacht: Man
Vader: Willem van den Berg
Moeder: Johanna Takken
Geboren: 20 Aug 1880 Langerak Z.-H.
Overleden: 27 Juni 1952 Brummen
Aantekeningen: BERG, PIETER WILLEM JOHANNES V A N D E N , Langerak 20 aug. 1880, Brummen 27 juni 1952. Z n . van Willem van den Berg, pred., en Johanna Takken. Stud. theol. Utrecht 1898; dr. theol. 1914 (promo-
tor: S. D . van Veen). Herv. pred. Nijeveen 1904-1946 (emer.). Hij huwde op 29 juli 1904 te Utrecht met Castalie Schröder (1875-1955).
V a n den B . bracht zijn gehele ambtelijke loopbaan in dezelfde plattelandsgemeente door. Hoewel H o l l a n d e r " van afkomst, gevoelde hij zich volkomen thuis in Drenthe.
Grote belangstelling had hij voor volkskunde, wat al in zijn dissertatie tot uitdrukking kwam.
In 1920 werd hij l i d van de commissie van bestuur van het Prov. Museum te Assen, in 1932 werd hij benoemd tot redacteur van de Nieuwe Drentsche Volksalmanak, in 1947 was hij een van de oprichters van het Drents Genootschap.
In zijn vele publikaties over plattelands-cultuur legde hij sterke nadruk op de historische, culturele, maar ook op de niet altijd meer begrepen religieuze achtergronden. In Het karakter der plattelandssamenleving hield hij met al zijn liefde voor het platteland zijn lezers voor het oude kritisch te benaderen en een open oog te hebben voor vernieuwingen.
Op het zesde internationale congres van antropologen te Amsterdam in 1927 hield V a n den B . een voordracht over L e s droits du voisin dans la province Drente". V a n den B . was met hart en ziel predikant. In het kerkelijke leven vervulde hij vele functies, o.m. was hij lid en praeses van het prov. kerkbestuur van Drenthe.
G e s c h r . : De viering van den zondag en de feestdagen in Nederland vóór de hervorming, Amersfoort 1914 (diss.). - Een goede buur, verzamelde opstellen over Ned. volkskunde. Neerbosch 1935; heruitg. Assen 1940 (serie Een goed buur, nr. 1). - Het karakter der plattelandssamenleving. Assen 1941 (serie Een goede buur, nr. 2 en 3); omgewerkte en uitgebreide heruitg. Assen 1949.
Bijdragen in: Overijssel, o.r.v. G . A . J. van Engelen van der Veen e.a., Dev. (1931): Staphorster volksleven, 873- 887; Het protestantisme in Overijssel, 890-907. - Gemeenschapsvormen op het platteland. In: J. de Vries, Volk van Nederland, Amst. 1937, 164-208. - Kerk en volksleven. In: Drente, een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen, o.r.v. J. Poortman, I. Meppel 1943, 289-326. - De volkskunde der podagristen. In: D . H . van der Scheer e.a.. Het boek der podagristen (...), Assen 1947. - Curriculum vitae van Annaeus Marinus Brouwer. In: Prof. Dr. A. M. Brouwer, zijn leven en werken. Leiden 1948, 19-26. - Land en volk van de Noordwesthoek. In: Overijssel, jaarboek voor cultuur en historie, II, Zwolle 1948, 90-98. - Dogmatische volksgebruiken. In: Bijdragen en mededeelingen vereeniging van volkskunde ,,Het Ned. openluchtmuseum", jg. 1928, 132-136. - Eenige huwelijksgebruiken. In: Mensch en maatschappij (...), VIII (1932), 193-206. - Drentsche volkskunde. In: Drente (...), VI (1934), nr. 3, 2-4. - Oude doopvonten en hun gebruik. In: Nieuwe Drentsche volksalmanak, L V I (1938), 24-37. - De waarde der volkskunde. In: Nieuwe Drentsche volksalmanak, LXII (1944), 61 -67. - Nog eens Het spuwen als magische handeling". In: Drente (...), X I V (1943), 57-58. - Voorts artikelen in o.a. Buiten, Eigen Haard.
L i t . : P. J. M[eertens], P. W.J. van den B. In: Volkskunde,Uil (1952), 1 9 7 . - R . D . M[ulder],In memoriam P. W. J. van den B. In: Drenthe, XXIII (1952), 97-99. - J. Linthorst Homan, In memoriam P. W. J. van den B. In: Nieuwe Drentsche Volksalmanak, L X X I (1953), 7-15 (met portret).
S. B . J. Z I L V E R B E R G

Gezin 1

Huwelijkspartner: Castalie Schröder geb. 1876 overl. 28 Feb 1955
Huwelijk: 29 Juli 1904 Utrecht