August Mühlenfeld

Geslacht: Man
Vader: Johann Georg Mühlenfeld
Moeder: Agnes Victoria Falkman
Geboren: 18 Sept 1885 Den Haag
Overleden: 19 Jan 1946 Den Haag
Religie: geen
Beroep: directeur-generaal van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
Aantekeningen: Centrale Inlichtingendienst: Mühlenfeld, A. - S.D.A.P. Directeur Binnenlands Bestuur Nederlands-Indië (1932).
De Sumatra Post van 10 April 1929
Een socialistische B.B. -directeur.
In verschillende Java-bladen wordt in critischen zin melding gemaakt van het feit, dat de nieuwbenoemde directeur van het Departement B.B., de heer Mühlenfeld, sociaal democraat is.
De Loc. schreef in verband daarmede o.m.:
„Het Binnenlandsch Bestuur, het voornaamste instrument van het gezag, heeft een nobeleen ook een zeer moeilijke taak. Die taak stelt problemen, aan welker oplossing vitale belangen van land en volk verbonden zijn. Zij is slechts mogelijk, en «e geheele richtige werking van het bestuursapparaat is alleen mogelijk, indien de leiding allereerst doordrongen is van de hoogheid en de roeping van bestuur over indië. Maar hoe kan die leiding gegeven worden door iemand wiens partij zelfs het goed recht van dat bestuur zoo niet ontkent, dan toch slechts in beperkte en tijdelijke mate erkent?
De overwegingen, welke tot deze benoeming leidden, kennen wij niet. Zeker zal de regeering weigeren, die mede te deelen, een verzoek ook van den Voiksraad daartce zou vergeefsch zijn. Evenmin is een verklaring van den heer Mühlenfeld omtrent zijne beginselen te verdachten. Te noodzakelijker is het daarom, te getuigen van ons oordeel over deze benoeming. Hier is getracht daarbij ooodelooze bitterheid en scherpte te verbijden. De getuigenis zelf klinke even nadrukkelijk -: de benoeming van den heer A. Mühlenfeld tot directeur B.B. geeft reden tot ernstige bezorgdheid."
Aldus de „Locomotief en dit oordeel is helzeer somber, terwijl het, naar ons gevoelen althans, niet is vrij te pleiten van eenzijdigheid.
Want men kan toch a priori niet alle sociaal democraten uitsluiten van invloedrijke en eenigszins beteekenende posities, alleen omdat ze andere politieke inzichten hebben dau de meeste Europeanen in Indie!
Zoo men er maar van overtuigd is, dat de sociaal democraat, die voor een invloedrijke positie in aanmerking komt, zijn sociaal-democratische principes in de praktijk niet verwart met andere strevingen, die eigenlijk niets met de socialistische gedachte hebben uit te ;itaan, althans daarop onmogelijk kunnen zyn gebaseerd. In dat opzicht hebben enkele op den voorgrond tredende sociaal democraten in Indie een slecht voorbeeld gegeven, dat blijkbaar zulk een indruk heeft achtergelaten, dat nu alle socialisten over éèn kam worden geschoren.
Dat een dergelijke mengelmoes op den duur evenwel niet te handhaven is, wordt wel het beste aangetoond door het koloniale program van de S.D.A.P. — eenigen tijd geleden door ons besproken — dat o.m. aantoont, dat men de programpunten van den heer Stokvis zorgvuldig onder het loodje heeft gelegd.
Een andere kwestie is of een sociaaldemocraat met een zelfstandige positie in een koloniale samenleving niet met zichzelf iv strijd komt. Maar dat moet hij voor zich zelf uitmaken. Mogen wy het A. I. D. gelooven, dan heeft de heer Mühlenfeld uitstekend kunnen samenwerken met gouverneur Hillen en zou hij zijn benoeming zelfs eenigermate aan dien bestuursman te danken hebben, hetgeen er toch wel op zou wijzen, dat de nieuwe directeur met
bepaald ultra-rood in de practijk moet zijn.
Het bedoelde blad karakteriseert hem zelfs als een ' „autocratisch georiënteerd sociaal-democraat" !
En op grond van deze gegevens behoeft men de zaak dan toch niet zoo heel somber in te zien. Temeer niet waar ook ecu directeur B.B. tenslotte toch maar een onderdeel is van het groote raderwerk, waarin ook wel deelen van andere alliage lichtelijk rammelen!
- MUHLENFELD, A (VOORWOORD) - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905 - 1930
- The Badui. In: Royal Central Asian Journal, Volume 1941 Number 1 februari 1941
- The Dutch West Indies in Peace and War. August Muhlenfeld in International Affairs Royal Institute of International Affairs 1944 (1944).

Gezin 1

Huwelijkspartner: Cornelia Johanna Becker geb. 2 Aug 1881
Huwelijk: 3 Aug 1911 Semarang
Kinderen:
  Djenane Mühlenfeld Male geb. 20 Sept 1912
  Gustava Mühlenfeld Male geb. 29 Juli 1914
  Georgette Victoire Mühlenfeld Male geb. 13 Apr 1916