Johannes Rijk Gerardus Isbrücker

Geslacht: Man
Vader: Johannes Rijk Gerardus Isbrücker
Moeder: Martha Bernardina Jacoba Isbrücker
Geboren: 19 Juli 1889 Den Haag
Overleden: 20 Jan 1967
Beroep: electro-technisch ingenieur
Aantekeningen: Estrarano de la haga grupo kaj de LEEN. LK kaj Akademiano. Prez. de la 12-a Universala Kongreso en Hago. Komitatano de UEA. Membro de la ekzamena komitato. Autoro de La evoluo de la telefonio; kaj de Historio kaj organizo de la. E-movado, kunautoro de kontrau-Ida brosuro. Tradukis en E Gijsbrecht van Amstel, de Vondet kaj en kunlaboro kun J. C. Isbrücker-Dirksen kaj J. Ziermans Akbar, de P A. S. van Limburg Brouwer.
Inter 1937 kaj 1963 prezidanto de la Akademio. Sub lia gvido aperis Sepa Oficiala Aldono al la Universala Vortaro kaj studo Pri la vortfarado en Esperanto.
Profesie li estis ingeniero de elektrotekniko, speciale pri malforta kurento. Gis sia pensiigo li estis vicdirektoro de la Supera Teknika Lernejo en Hago. Liaj nederlandaj lernolibroj pri elektroniko ciam enhavis resumon en Esperanto.
En Esperanto li verkis la libron "La evoluo de la Telefonio", kiu vekis en prof. Privat interesigonpri la radio. Tiu sekve de tio fondis Radion Genevo kaj kunvokis en 1925 en tiu urbo internacian konferencon de radiostacioj, kiun ing. Isbrücker prezidis en Esperanto.
Verkoj
Esperanto als de internationale taal der techniek (1924)
Esperanto en de Internationale Congressen (1926-1931)
La evoluo de la telefonio (1928)
Historio kaj organizo de la Esperanto-movado (1932)
La Esperanto-movado: ?ia historio, organizo kaj nuna stato (kun C. Stöp-Bowitz, 1948)
Lucifer
Tradukoj
Limburg Brouwer, P. A. S. van: Akbar : orienta romano (Trad. J. C. kaj J. R. G. Isbrücker kaj J. Ziermans.
Vondel, Joost van den: Gysbreght van Aemstel : la detruo de lia urbo kaj lia ekzilo (1932)
Vondel, Joost van den: Josef en Dotan (1937)
Rimarkigo: Nekrologon pri ing. Isbrücker verkis en marta n-ro de Esperanto 1967 Ivo Lapenna, sed li ne menciis daton de la morto, ec ne la jaron. Sed car ciuj ceteraj nekrologoj en la sama numero koncernas finon de 1966, versajne ankau Isbrücker forpasis tiutempe.
Citita el ""

Gezin 1

Huwelijkspartner: Julia Catharina Dirksen geb. 22 Sept 1887 overl. 14 Jan 1971
Huwelijk: 28 Juli 1915 Den Haag