Pieter Band

Geslacht: Man
Vader: Hendrik Band
Moeder: Maartje Wortel
Geboren: 5 Nov 1891 Avenhorn
Beroep: boomkweker
Aantekeningen: HMG 112 vonnis 18 Juni 1914
dat hij te Hoorn:
1: op den 2en Maart als verlofganger der militie niet heeft voldaan aan de te zijnen aanzien gedane oproeping in werkelijken dienst geschied krachtens artikel 97 der Militiewet wegens overtreding van artikel 96 dier wet te verschijnen voor den militiecommissaris om te worden onderzocht op 13 Juni 1913, zich voor het nader onderzoek op 12 december 1913, zijnde op den 8en April 1914 als deserteur afgevoerd en voortdurend is afwezig gebleven tot hij op 17 Mei 1914 door de politie te Nieuwe Niedorp is gearresteerd.
2: op den 18en Mei 1914, in de Infanteriekazerne aldaar in onderhoud opgenomen bij het 21e Regiment Infanterie opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan de herhaalde orders van zijn meerdere in rang den kapitein J. Mateman van het 21e Regiment Infanterie om zijn uniform aan te trekken en zulks uitdrukkelijk heeft geweigerd door op die orders o.a. te antwoorden: "ik doe het niet, want ik ben antimilitarist", en "ik trek geen uniform aan".
De Wapens Neder juni 1914:
P. Band, Nieuwe Niedorp is gearresteerd.
De Wapens Neder juli 1914:
Op 2 maart en 18 mei geweigerd zijn uniform aan te trekken in de infanteriekazerne in Hoorn. Krijgsraad Den Haag. Lichting 1911, Avenhorn. Wonende te Nieuwe Niedorp. 1e comp. 1e bat. 21 regiment, infanterie Hoorn. Huis van Bewaring den Haag.
Secretaris Vrije Groep

Gezin 1

Huwelijkspartner: Aaltje Brands geb. 3 Apr 1887 overl. 27 Apr 1954
Huwelijk: 7 MEI 1915 Nieuwe Niedorp