Willem August van der Colk

Geslacht: Man
Vader: Hendrik Cornelis van der Colk
Moeder: Louisa Elisabeth Bredemeijer
Geboren: 27 Apr 1889 Haarlem
Overleden: 1982
Religie: Ned. Hervormd
Beroep: bloemist, kunstenaar
Aantekeningen: Haarlem. Bloemist. Dienstweigeraar. Lijst links-extremistische personen (1939).
Woont en werkt in Haarlem. Leerling van A. Miolee (tekenen) en van C. Kickert en J. Ritsema. Raadgevingen van G.H. Breitner. Schildert, tekent, lithografeert en maakte houtgravures, in figuratieve trant, bloemen, planten (meest in kassen) en stillevens. Bijzonder knap tekenaar van bomen, takken, wortels enz. Lid van "St. Lucas" te Amsterdam.
J. Giesen - Nieuwe Geschiedenis p. 105:
De christensocialistische dienstweigeraar W. A. v. d. Colk beriep zich in een vlugschrift op zijn mede-christenen :
,,0, kerken, waarin Gods Woord toch gesproken moet worden, o, predikanten, o, geheele Christenheid te zaam, wanneer gij thans...... als een brandende getuige Gods uw alles verterenden eisch duidelijk uitspraakt, dan zou men niet meer vragen of men toe is aan Christus' Evangelie, dan zou Gods Woord door u als een bliksemschicht ourecht-verterende vuren wekken, die klaarlijk verlichten zouden dezen duisteren nacht. En dan zou de groote logge ,,men" moeten bekennen, dat ,,Jezus van Nazareth" inderdaad de wereld nog regeerde in al Zijn majesteit. En deze oorlog ware onmogelijk geworden...
,,Wanneer de volken door hun zonde met elkaar in botsing komen, waarom dan niet als predikers en naamdragers van Christus tusschen beiden gesprongen en getuigd van Christus' leer, die veroordeelt allen haat en alle twist tusschen volken onderling ?
,,0mdat oorlog een gevolg der zonde is, van zucht naar winst, van zucht naar macht, dáárom hebben wij als Christenen den duren plicht om dáártegen met alle kracht van ons geloof te strijden, te breken met 't losgebroken kwaad, te getuigen tegen de kolken van heb- en zelfzucht, die haast onweerstandelijk meezuigen en meetrekken de geheele menschheid naar den diepen, diepen afgrond van broedermoord en broederhaat. Omdat wij ons Christenen noemen, daarom behooren wij te leven en te handelen naar Christus' Geest, daarom een alles-omvattende liefde prediken, zoowel tusschen de menschenkinderen onderling als tusschen volk en volk, daarom dragers te trachten te zijn van 't Eeuwig Licht. Dat, liefde predikend, veroordeelt haat en nijd. Dat broederschap predikt en veroordeelt alle vijandschap. Dat zelf-offering predikt en veroordeelt alle zelf-handhaving ten koste van anderen. Dat gehoorzaamheid, geboren
uit liefde predikt jegens Gods geboden, al leidt dit ook noodwendig tot ongehoorzaamheid aan de over ons gestelde machten......".

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maria Schmidt geb. 7 Mrt 1892
Huwelijk: 6 Dec 1916 Uitgeest
Kinderen:
  Henk van der Colk Male geb. 30 Apr 1919