Michilis Adrianus Romers

Geslacht: Man
Vader: Cornelis Romers
Moeder: Baukje van Wier
Geboren: 5 Feb 1893 Haarlemmermeer
Overleden: 21 Juli 1955 Haarlem
Beroep: schilder
Aantekeningen: Noordwijk aan Zee/ Haarlem. Huisschilder. Dienstweigeraar. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Houdt cursussen voor anarchisten en syndicalisten over opvoedkunde (1938). Auteur. Lijst links-extremistische personen (1939).
HMG 937
vonnis 17 december 1915
dat hij te Leiden op den 10e November 1915 opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan de herhaalde orders van zijn meerdere in rang de 1e luitenant Ch. Kroeze van het Depot Bataljon der IVe Infanterie Brigade om in het gelid te treden of te gaan staan ten einde een marsoefening te houden en uitdrukkelijk heeft geweigerd aan die orders te voldoen door daarop o.a. te antwoorden "dat weiger ik" en "ik weiger dienst", althans woorden van gelijke weigerende strekking
gevangtijd 1 is nov 1915 ;
Boekje Lod. van Mierop:
uit Noordwijk aan zee, gehuwd, vader, lid B. van Chr. soc.
geweigerd te Leiden, stond eind december 1915 terecht voor krijgsraad den Haag
Vgl. Opwaarts 24/12/15 No.
Eis 4 mnd. Uitspraak 2 mnd.
25 jan 1916 straftijd verstreken; dan moest hij weer naar Morschpoortkazerne te Leiden. Hij is echter naar lichaam en ziel ontredderd uit de gevangenis gekomen, niet bij machte om te weigeren, noch iets anders te doen. Opgenomen in hospitaal - Hij is gaan dienen, alhoewel niet zonder zieleworsteling.
Jos Giesen p. 92/93:
M.A. Romers, die de eerste was om het getuigenis der manifestactie metterdaad te bevestigen en wien Mr. Zaaijer tijdens zijn proces gewaarschuwd had: "Wellicht zal uw gezondheid geknakt worden, wellicht zult ge voor de maatschappij onbruikbaar worden als ge niet toegeven wilt en wij u opsluiten", scheen eerst, zooals reeds vroeger kort vermeld, door de hem opgelegde straf als strijder voor een nieuwe vrijheid eens en voorgoed gebroken. Zijn zenuwgestel kon zelfs geen twee maanden in 't gevangenisleven verdragen. De doodstraf scheen hem licht bij de gevangenisstraf. Eerst verloor hij zijn natuurlijke toen zijn geestelijke kracht. Toch had hij nimmer berouw van zijn weigering. Weer in 't militaire uniform hoopt hij eindelijk weer kracht te vinden om door te zetten. Na van december 1915 tot september 1917 gediend te hebben, begaf hij zich, vergezeld van zijn vrouw en dochtertje, in burgerkleeding naar zijn sectie om opnieuw te weigeren. Romers, die eerst nog eenige dagen provoost moest doormaken, omdat hij zich zonder verlof uit zijn sectie had verwijderd en thuis was gaan werken, werd gedurende eenige weken opgesloten in een cachot op het politiebureau te Noordwijk-Binnen, lang 2.10 meter, breed 1.20, hoog 2.65 met twee luchtopeningen van 25 bij 17 cm naar een gang. In het hok was een brits en een opening van een riool voor natuurlijke behoeften. Sommige dagen werd hij in 't geheel niet gelucht. Eens kreeg hij des middags om half vijf voor het eerst op dien dag zijn voedsel. Na een maand, werd hij, met de handen op den rug geboeid, van Noordwijk naar Bussum getransporteerd. Ofschoon zijn gezondheid onder dit alles leed, bleef hij opgewekt en vol goeden moed.
Jos Giesen p. 116 - 123:

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maria Cornelia Waasdorp geb. 30 Sept 1893 overl. 25 OKT 1982
Huwelijk: 4 Feb 1915 Noordwijk
Kinderen:
  Leuntje Helena Romers Male geb. 28 Juli 1915
  Cornelis Romers Male geb. 22 Juli 1919