Nicolaas Padt

Geslacht: Man
Vader: Nicolaas Padt
Moeder: Maria Elisabeth Schagen
Geboren: 18 Juni 1886 Amsterdam
Overleden: 1967 Amstelveen
Beroep: predikant
Aantekeningen: Zutphen/Zandvoort. Voorganger Zandvoortse Kring Godsdienstig Leven. antimiltarist. Spreker. Voorzitter van het comité voor dienstweigeringscongressen (1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Voorzitter Dienstweigeringscongres (Rotterdam 1926). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Spreker op 10e dienstweigeringscongres Haarlem 1932. Lid Centrale Commissie actie Helpt een dapper volk. Vice-voorzitter Wuppertal-Comité. Leiding Peace Pledge Nederland. Vice-voorzitter Wuppertal-comité (1937). Bezoekt het Republikeinse Spanje namens Commissie Hulp aan Spanje. Spreekt voor J.V.A. Utrecht (1938). Leiding over het Actiecentrum voor het radicaalpacifisme in Nederland. Secretaris-penningmeester Hulpcomité voor Pacifistische Emigranten (1939).
Aankomst 30-12-1942 Dachau
Bevrijd 29-04-1945 Dachau
Padt, Ds. Nicolaas. - Pred. Ned. Herv. Kerk te Zutphen. - Geb. 18 Juni 1886 te Amsterdam. -Vader: Nicolaas Padt, geb. 9 Juni 1855, overl. 1917, ged. 45 jaar vertegenwoordiger der IJzerhandel Gebr. v. Vliet, Moeder: Maria Elisabeth Schagen, geb. 6 Oct. 1860, overl. 1922. - Geh. 14 Nov. 1912 te Amsterdam met Geertruida Maria de Voogd, geb. 9 Febr. 1889. - Kinderen: Nicolaas, geb. 20 Sept. 1913 , Adrianus Jacobus, geb. 28 Febr. 1915, Frans Jacob, geb. 19 Aug. 1916, Jacobus, geb. ll Jan. 1918, Roelf Koert, geb. 29 Sept. 1919 en Maria Elisabeth, geb. 9 Sept. 1921.- Na het behalen van het einddiploma H .B.S. 3-j .c. in 1902, trad P. in dienst bij een handelskantoor te Amsterdam. Na 3 jareh begon hij zich voor te bereiden op universitaire studie en hij legde te dien einde in 1907 staatsex. af, om te Utrecht theologie te gaan studeeren. Den 24en Nov. 1912 werd hij beroepen te Oosterzee en Echten, waa-r hij in Maart 1917 zijn ambt neerlegde. Hij vestigde zich vervolgens te Amsterdam en was tijdens zijn verblijf aldaar bestuurslid van de toenmalige Amsterdamsche Jongemannen Vereen., de A.J.M.V., door welke mede op zijn initiatief in vereeniging met de Jongemannen Vereen. "Excelsior" werd opgericht de A.M. V.J., waarvan hij tijdens de jaren 1918-1921 voorz. was. Ook was hij belast met de geheele leiding der gevoerde geld-campagne voor de stichting van een centraal gebouw dezer ver. aan het Leidscheboschje te Amsterdam. - Gedurende t jaar was Ds. P. comm. van het Roode Kruis, om jeugdarbeid te entameeren. Wegens principieele verschillen kwam hieraan evenwel een einde. In 1921 vertrok P. naar Zandvoort, waar hij meer met het kerkelijk leven in aanraking kwam en hulpprediker werd. Toen Ds. P. om principieele redenen t.a.v. het anti-militarisme uittrad, stichtte hij den Kring "Godsdienstig Leven", welke zich pa eenige jaren bij den Ned. Prot. Bond aansloot.- Van 1922- 1934 vervulde hij te Zandvoort de functie van raadslid en van 1926-1930 die van wethouder van Sociale Zaken en Onderwijs , tevens was hij voorz. van de V.V.V. -In 1934 werd hij beroepen en bevestigd als pred. der Ned. Herv. Kerk te Zutphen. - Hij is een der medeoprichters der Ver. "Kerk en Vrede". Ook op journalistiek gebied heeft hij van zich doen spreken, verscheidene jaren h eeft hij als red. van de rubriek "Geestelijk Leven" zijn medewerking verleend aan de "Opr. Haarl. Courant", terwijl hij ook de maandbladen "Vrede" en "Stuwing" (van de A.M.V .• J.) redigeerde,- Op verzoek van de Comm. v. Hulp aan Spanje heeft Ds. P. in 1936 een bezoek gebracht aan Madrid, Barcelona en Valencia, waarover hij te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht etc. lezingen heeft gehouden.
- IJsselkade 9a, Zutphen.
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld

Gezin 1

Huwelijkspartner: Geertruida Maria de Voogd geb. 1889
Huwelijk: 14 Nov 1912 Amsterdam