Bernardus Johannes Max

Geslacht: Man
Vader: Johannes Cornelis Max
Moeder: Bernarda Johanna de la Haey Koch
Geboren: 16 MRT 1908 Amsterdam
Overleden: 20 OKT 2001 Deventer
Religie: geen
Beroep: ingenieur
Aantekeningen: Utrecht/ Rotterdam/ Amsterdam/ Leusden. Anti-militarist. Anarchist. I.A.M.V. Bestuur W.R.I. Nederland. Penningmeester I.A.M.A.. Secretaris-penningmeester Nederlandse sectie I.A.M.A. Bestuur I.A.M.B. Redactie De Wapens Neder. Secretaris van R.I.G.M. Secretaris van de Bond van Anarcho-Socialisten. Spreker op lustrum J.V.A. (1934). Penningmeester dagelijks bestuur G.P.I. (1937). Huisvest secretariaat Hollandse sectie G.P.I.-I.P.A. (1939). Lijst links-extremistische personen (1939).
IISG Archief B.J. Max
Periode 1929-1984
Omvang 0.6 m.
Raadpleging Vrij
Biografie
Max, Bep J. (1908-2001); werkzaam bij Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven; redacteur van de Wapens Neder; betrokken bij de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten; actief in het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond; penningmeester van de Groupement Pacifiste International (1937) en secretaris van de Nederlandse sectie; actief betrokken bij de bladen Bevrijding, De Vonk en De Vlam; lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond 1955-1971.
Inhoud
Stukken betreffende de Bond van Anarcho-Socialisten 1935-1946, De Vonk, De Vlam en de Internationaal-Socialistische Beweging 1945-1952, WRI, ANVA, Rudolf Rocker Stichting 1945-1951; manuscripten van publicaties; documentatie.
Bewerking
Plaatsingslijst gemaakt door Jaap Haag in 1991
INLEIDING
Bep J. Max werd geboren in 1908 en groeide op in een onderwijzersgezin. In Amsterdam doorliep hij de HBS en de Middelbare Technische School. Als raadgevend ingenieur kwam hij in 1933 in dienst bij het Warmtetechnisch Adviesbureau J.A. Verhoeven , waarvan hij later directeur respectievelijk commissaris zou worden. Hij heeft meerdere publicaties op zijn vakgebied op zijn naam staan.
Vanaf 1926 was Bep Max lid van de Nederlandse Bond van Abstinent Studeerenden en in de jaren '30 werd hij actief in de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging ( IAMV ). Hij was lid van de redactie van De Wapens Neder , het orgaan van de IAMV. Tevens raakte hij, samen met Liesbeth van Mierop , met wie hij van 1932 tot 1942 gehuwd is geweest, betrokken bij de \pard * Bond van Religieuse Anarcho-Communisten , weldra omgevormd tot de Bond van Anarcho-Syndicalisten ( BAS ). Tegelijkertijd was hij actief in het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond . In 1937 werd Max penningmeester van de in Parijs opgerichte Groupement Pacifiste International , alsmede secretaris van de Nederlandse sectie van die organisatie. In 1938 verliet hij de BAS, maar bleef actief in de groep rond het blad Bevrijding .
In de oorlogsjaren was Max betrokken bij het illegale blad De Vonk , na de bevrijding voortgezet als De Vlam . Van de Stichting De Vonk f4, die het blad De Vlam uitgaf, was hij enige jaren secretaris van de de stichtingsraad. In 1950 trok hij zich echter terug. Sindsdien bleef hij actief in het Humanistisch Verbond , o.a. als lid van het hoofdbestuur. Hij overleed in 2001. Voor verdere biografische gegevens raadplege men de autobiografische aantekeningen (inv. nr. 26).
Het archief van B.J. Max bij het IISG is slechts een gedeelte van zijn persoonlijke papieren en betreft zijn politieke activiteiten in de jaren dertig en veertig. Daarbij is ook een verzameling stukken, die hij als secretaris van de stichtingsraad van de Stichting De Vonk heeft gevormd. Archiefstukken die betrekking hebben op zijn activiteiten binnen zijn vakgebied zijn grotendeels ondergebracht bij de Nederlandse Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling , thans Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen ( TVVL ), te Amersfoort.
Bij de inventarisatie is vastgehouden aan de oorspronkelijke orde. De oude codering is vervangen door een doorlopende nummering. De rubrieksindeling is echter grotendeels gehandhaafd. De in het archief aangetroffen periodieken, boeken en brochures zijn voor het grootste deel overgebracht naar de bibliotheek; een aantal jaargangen van Bevrijding zijn geschonken aan de Stichting Documentatiecentrum Vrij Socialisme . Het archief heeft een omvang van 0.60 m.
Voor stukken betreffende De Vlam , de Stichting De Vonk inclusief de stichtingsraad en de Internationaal-Socialistische Beweging , raadplege men ook het eveneens op het IISG aanwezige archief De Vlam.
PLAATSINGSLIJST
Bond van Religieuse Anarcho-Communisten/Bond van Anarcho-Socialisten
1 Correspondentieblad van de Bond van Anarcho- Socialisten (nr. 6-20 en 23). 1935-1939. 1 map. 2 Correspondentie en stukken betreffende de poging om na de Tweede Wereldoorlog vanuit de kring rond Bevrijding te komen tot een centrum van vrijheidslievende socialisten. 1944-1946. 1 map. 3 Aantekeningen bij Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940 (1984). Met de oorspronkelijke publicaties (scriptie van H. Ariëns , L. Berentsen en F. Hermans , uitgegeven door Stichting Voorlichting Aktieve Geweldloosheid , Zwolle, als SVAG Studies 18). 1984. 1 map.
De Vonk, De Vlam en de Internationaal-Socialistische Beweging
4-5 Correspondentie en andere stukken afkomstig van het secretariaat van de stichtingsraad van de Stichting De Vonk (uitgeefster van De Vlam ). 1945-1952. 2 pakken. 4 1945-1947. 5 1948-1952. 6 Correspondentie en andere stukken afkomstig van de financiële commissie uit de stichtingsraad van de Stichting De Vonk. 1946-1949. 1 map. 7-8 Correspondentie en andere stukken betreffende de Internationaal- Socialistische Beweging ( ISB ). 1943- 1946. 2 mappen. 9 Correspondentie en andere stukken betreffende De Vonk , De Vlam en de ISB. 1945-1947 1 map.
'Persoonlijk archief' B.J. Max
10 Correspondentie en andere stukken betreffende de Verenigde Ingenieurs en Technici , Amsterdam. 1932- 1934. 1 pak. 11 Correspondentie en andere stukken betreffende het congres van het Rassemblement contre la Guerre et le Militarisme ( RIGM ) te Parijs. 1937. 1 map. 12 Correspondentie en andere stukken betreffende de Groupement Pacifiste International / International Pacifist Association . 1937-1946. 1 map. 13 Correspondentie en andere stukken betreffende de War Resisters' International ( WRI ). 1945- 1947. 1 map. 14 Correspondentie en andere stukken betreffende de bezinningsgroep Valkeveen. 1946-1947. 1 map. 15 Correspondentie en andere stukken betreffende de Algemene Nederlandse Vredes Actie ( ANVA ). 1946-1947. 1 map. 16 Correspondentie en andere stukken betreffende het Comité voor Actieve Democratie . 1945-1948. 1 map. 17 Correspondentie en andere stukken betreffende de Socialistische Werkgemeenschap voor een Verenigd Socialistisch Europa . 1947- 1949. 1 map. 18 Correspondentie en andere stukken betreffende de SDAP / PvdA afdelingen Rotterdam en Amersfoort. 1945-1950. 1 map. 19 Correspondentie en andere stukken betreffende het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond en de Rudolf Rocker Stichting . 1945-1951. 1 map. 20 Correspondentie en anders stukken betreffende de verzetsgroep TD . 1945-1982. 1 map.
Geschriften
21 Lijst van geschriften e.d. met een lijst van het archief met de oude, vervallen, coderingen. Z.j. 1 map. 22-23 Manuscripten, publicaties. 1926-1936, 1947-1984. 2 mappen. 22 1929-1936. 23 1947-1984. 24 Publicaties in De Wapens Neder . 1923- 1935. 1 map. 25 Publicaties in Mens en Wereld . 1950- 1953. 1 map. 26 Autobiografische aantekeningen. Z.j. 1 map.
Tweede Wereldoorlog
27-28 Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog, het verzet en enkele stukken betreffende de periode direct na de bevrijding in 1945. Z.j. 2 mappen. 29-30 Bonkaarten, losse bonnen en andere stukken betreffende de distributie tijdens de oorlog. Z.j. 2 mappen. 31 Kaarten van frontgebieden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Z.j. 1 map. 32 Documentatie betreffende de Tweede Wereldoorlog. 1944-1945 en z.j. 1 map.
xxx
Functies binnen de humanistische beweging:
- Redacteur Mens en Wereld (in het bijzonder secretariaat en eindredactie) (8/7/1950? )
- Redactie?secretaris Mens en Wereld (1/9/1950 ? 31/12/1953).
- Directeur Humanistische Wetenschappelijke Stichting Socrates (1954?1956)
Lid Hoofdbestuur HV 1955?1971; algemeen secretaris 1955?1967 (of langer?).

Gezin 1

Huwelijkspartner: Elisabeth van Mierop geb. 15 Juli 1909 overl. 3 MEI 1997
Huwelijk: 30 Juni 1932 Den Haag
Scheiding: 1942

Gezin 2

Huwelijkspartner: Trijntje Nijman geb. 12 Juli 1907
Huwelijk: 1943