Josephine Sare Rosine Haver

Geslacht: Vrouw
Vader: Marinus Bernardus Haver
Moeder: Jeanne Cornelie van Campen
Geboren: 23 Feb 1868 Amsterdam
Overleden: 22 Juni 1945 vrouwenkamp Tjideng, Java, Ned. Indië
Beroep: onderwijzeres, feministe, redactrice
Aantekeningen: Josephine Sare Rosine Haver (Amsterdam 1868-vrouwenkamp Tjideng 1945, herbegraven op Menteng Pulu, Jakarta), onderwijzeres, staat in de geschiedschrijving van de Nederlandse vrouwenbeweging erg in de schaduw van haar zuster Dora Haver (1856-1912). Toch overlapt hun beider openbare leven in het geheel niet. Want het jaar dat Dora Haver, toen nog Schook-Haver, zich als feministe bekend maakte door lid te worden van de Vrije Vrouwenvereeniging, 1890, was tevens het jaar dat Josephine Haver in het huwelijk trad met Jacques P. Baerveldt (1864-1930) en met hem naar het toenmalige Nederlands-Indië vertrok, waar hij een militaire carrière tegemoet ging. Over haar leven daar zijn we slecht ingelicht. Bekend is vooralsnog slechts dat zij in 1911 Charlotte Jacobs opvolgde als voorzitster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afdeling Nederlands-Indië, en dat zij toen al enkele jaren onder het pseudoniem Jos Veerbaldt in het Bataviaasch nieuwsblad artikelen over de vrouwenbeweging in Nederland publiceerde. Het voorzitterschap bekleedde zij maar kort: in 1912 repatrieerde het gezin Baerveldt-Haver naar Nederland, waar zij nog op tijd arriveerde om haar op dat moment al ernstig zieke zuster Dora terug te zien.
Het lijkt erop dat Baerveldt-Haver onmiddellijk na aankomst actief werd in de vrouwenbeweging. Al in het voorjaar van 1912 nam zij zitting in de Commissie voor de Koloniën van de Tentoonstelling De vrouw 1813-1913, terwijl zij tevens voor Evolutie begon te schrijven, na de dood van haar zuster, eind 1912, trad zij toe tot de redactie van Evolutie, een post die zij tot in 1919 vervulde. Haar invloed op de inhoud van Evolutie is goed zichtbaar in de vele, goed-geïnformeerde bijdragen over en uit Nederlands-Indië, waarvan een uitgebreide bespreking van Kartini, Van duisternis tot licht (1911), als het startschot kan worden beschouwd.
In de jaren van nauwe samenwerking met Drucker betoonde Baerveldt-Haver zich ook politiek een bondgenoot: bij de organisatie van de eerste vrouwenkiesrechtdemonstratie, in september 1913, die, mede op instigatie van Drucker buiten de aarzelende Vereeniging van Vrouwenkiesrecht om georganiseerd werd, nam zij het voortouw, en in 1916 ging zij met Drucker mee toen deze uit de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht stapte en de Neutrale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht stichtte.
De twee artikelen die Baerveldt-Haver in 1917 ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Drucker aan haar wijdde, getuigen dan ook van een grote sympathie voor de persoon Drucker en een evengrote waardering voor haar verdiensten voor de vrouwenbeweging. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Baerveldt-Haver in 1938 deel uitmaakte van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker, dat ervoor zorgde dat in 1939 in Amsterdam een standbeeld voor Drucker werd opgericht.
wilhelminadrucker.nl
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
Collectie Josephine Sare Rosine Baerveldt-Haver
Archiefnummer IIAV00000011
Archiefvormer Baerveldt-Haver, Josephine Sare Rosine
Periode 1906-1939
Omvang 0.06 m.
Taal lijst Dutch
Taal materiaal Dutch
Archiefvorming
Biografie
Geboren in 1868 te Amsterdam; huwde met Jacques F. Baerveldt; zus van Theodore Petronelle Bernardine
Haver; vanaf 1909 lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK), afdeling Amsterdam; presidente
van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlands-Indië 1911-1912; in 1912 terugkeer naar
Nederland; in 1915 legde zij haar functie als presidente van de afdeling Amsterdam van de VVK neer en
bedankte als lid na een geschil met het hoofdbestuur; in 1916 was zij medeoprichtster van de Neutrale
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht; voorzitster van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker.
Inhoud en structuur
Inhoud
Registers op Evolutie 1893-1925, met haar aantekeningen en feestnummer van Evolutie opgedragen aan
W. Drucker en Th.P.B. Haver 1905; gedrukte teksten en knipsels van gedichten en liederen 1905, 1916
en z.j.; programma van de Openbare Vergadering van de VVK, afdeling Amsterdam op 5 februari 1917;
knipsels uit Nederlands-Indische kranten betreffende Josephine Baerveldt-Haver en de VVK in Nederlands-
Indië 1906, 1910 en z.j.; knipsels uit Nederlandse kranten betreffende vrouwen, vrouwenorganisaties en
het voorontwerp-Romme 1923-1938 en z.j.; stukken betreffende het overlijden van Wilhelmina Drucker in
1925, circulaires van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker [1938]-1939 en knipsels betreffende haar
standbeeld 1939; brief van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging 1939.
Foto's van Theodore B.P. Haver, genealogie Haver, knipsels betreffende het overlijden van Theodore Haver
en foto's van haar uitvaart in 1912; foto en overlijdensbericht van H.W.J.A. Schook in 1926.
NB. Een borstbeeld van Theodore Haver bevindt zich in het Amsterdams Historisch Museum.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jacques Frederic Baerveldt geb. 23 Nov 1864 overl. 28 Juli 1930
Huwelijk: 27 Aug 1890 Den Haag