Tiddo Biebericher

Geslacht: Man
Vader: Lebrecht Emelius Biebericher
Moeder: Martha Lever
Geboren: 15 Mrt 1877 Zuidbroek
Overleden: 6 Jan 1952 Bilthoven
Beroep: predikant
Aantekeningen: &BIEBERICHER, TIDDO, * Zuidbroek 15 mrt. 1877, t Bilthoven 6 jan. 1952. Zn. van Lebrecht Emelius Biebericher, buitenvaarder, en Martha Lever. Stud. theol. Groningen 1896. Herv. pred. Heerlen ca. 1902-1925 (emer.). Hij was ongehuwd.
In de jaren waarin B. als predikant te Heerlen werkte, nam het aantal protestanten in deze tot een industrie-centrum uitgegroeide gemeente hand over hand toe. Onder hen bevonden zich vele Duitsers en kerkelijk onver-
schilligen.
Begaafd met organisatorische talenten, legde B. zich toe op gemeente-vormende en chr. sociale arbeid, die in de overwegend r.-k. mijnstreek een eerste vereiste bleek te zijn. Hij belegde huissamenkomsten en zamelde met behulp der directie der staatsmijnen en der Generale Kas gelden bijeen voor het bouwen van een Chr. Tehuis, dat in 1911 met de pastorie als voorlopig onderdak werd geopend.
Toen de gemeente Heerlen als een lelie onder de doornen" (het devies van het kerkzegel van Heerlen) bedreigd werd niet alleen door het overheersend rooms-katholicisme maar ook door geref. en socialistische propaganda, rapporteerde B. deze benarde toestand aan de synode en vroeg haar om gelden te willen verstrekken voor de honorering van een hulpkracht; in 1911 kon op kosten van de Generale Kas een godsdienstonderwijzer worden
aangesteld.
De in 1911 opgerichte Vereniging van herv. wijkverpleging te Heerlen, aanvankelijk een stichting van de kerkeraad, kon mede dank zij subsidies van de directie der kolenmijnen in 1913 de eerste twee prot. diaconessen aanstellen, terwijl door een actie van de Prot. Begrafenisvereniging de gemeente Schaesberg een behoorlijk kerkhof kreeg voor het prot. deel der bevolking.
B. heeft in 1919 mede de stoot gegeven tot de oprichting van de Prot. woningbouw-vereniging De Voorzorg", die belangrijk werk heeft verricht met het oog op de opvang van prot. gezinnen.
Het tot een 3000 gestegen aantal der protestanten (voornamelijk hervormden) was voor B. in 1916 de aanleiding om de synode opnieuw te wijzen op de geestelijke behoeften der bewoners van de mijnstreek. Hij zette in
zijn rapport uiteen, dat er in de mijnstreek plaats was voor nog vijf diaconessen en tevens voor een tweede herv. lagere school met mulo en verzocht de synode om ruime subsidies. Ook verzocht hij haar medewerking voor het stichten van meerdere zelfstandige gemeenten rondom Heerlen. Op voorstel van het synodelid Slotemaker de Bruine die de situatie te Heerlen persoonlijk was komen opnemen, besloot de synode tot het benoemen van een permanente commissie van advies inzake de geestelijke verzorging van de mijnstreek, waarin ook de voorzitter van de synode zitting nam.
Deze commissie heeft in samenwerking met de kerkelijke colleges van Heerlen veel vruchtdragend werk kunnen verrichten. Op haar verzoek verleende de minister rijkstraktementen voor verschillende buurtgemeenten
van Heerlen. In de jaren 1916-1918 kreeg de gemeente Hoensbroek een eigen predikant.
De staatsmijnen kregen van de minister toestemming tot het bouwen van een hulpkerk te Brunssum-Rumpen, dat in 1921 een eigen predikant kreeg. Ook voor de gemeente Kerkrade-Terwinselen, die in 1921 een eigen predikant kon beroepen, liet dezelfde directie een hulpkerk bouwen te Terwinselen. De gemeente Heerlen, waar de centrale kerkeraad van deze buurtgemeenten zetelde, kreeg in 1924 een tweede predikant.
B. was in de loop der jaren een autoriteit geworden. Zijn optreden als zodanig bracht hem meermalen in conflict met bepaalde gemeenteleden. Moeilijkheden, daaruit voortvloeiende, en zijn zwakke gezondheid dwongen hem een vervroegd emeritaat aan te vragen.
G e s c h r.: Verdraagzaamheid en waakzaamheid in Zuid-Limburg. In: SWV, XLVII (1910), 425-442. - Van Zuid-Limburg en het protestantisme, (z.p.) [ca. 1912]. - Christus en het eudaimonisme, naar aanleiding van Matlh.
VI: 1-6. In: 7"S, XXVIII (1910), 24-31.
Lit.: Hand. Syn. Herv. Kerk, 1904,1910,1912en 1915 t/m 1919 (met Bijlagen). - [Opening voorlopig Chr. Tehuis te Heerlen]. In: KC, 27 okt. 1911. - F. W. van Wijk. T.B., de pionier der Ned. Herv. Kerk in de mijnstreek (met portret). In: Jaarboekje der Limburgsche Protestanten-vereeniging, jg. 1926, 171-175.- Gedenkboek der Ned. Herv. Gemeente van Maastricht 1632-1932, Maastricht 1932, 345. - G. Mol, [Ds. T.B.]. In: Hervormde Gemeente van Heerlen 1649- 1949, Zaltbommel 1949, 44-52. - H. Boiten, Hoe geven wij als protestanten gestalte aan onze gemeenten in de mijnstreek. In: Sociologisch Bulletin, XVI (1962), 34-35. - Notulen van de kerkeraad van de Herv. Gemeente Heerlen, 1902-1925.
F. L. VAN 'T HOOFT
BLGNP Deel 2 (1983)