Geslachtsnaam Nijeholt

Aantal Personen: 39
 
Naam Geboren Overleden
Nijeholt, Aaltje Hoytes Lyklama à female 24 Nov 1825 27 Feb 1905
Nijeholt, Abel Wiarda Lycklama a male 26 MRT 1791 10 Jan 1838
Nijeholt, Aiso Lycklama à male 13 Dec 1828 8 Feb 1895
Nijeholt, Akke Lijcklama a female 6 Dec 1799 26 Juni 1824
Nijeholt, Albertus Lycklama à male 15 Dec 1846
Nijeholt, Ayzo Abels Lycklama a male 16 Apr 1815 22 Nov 1880
Nijeholt, Baukje Lijclama à female 6 Sept 1862
Nijeholt, Catharina Lycklama à female
Nijeholt, Dirk Lijcklama a male
Nijeholt, Dirkje Willems Lycklama à female 1873
Nijeholt, Elisabeth Margaretha Lijcklama à female 18 Juli 1879
Nijeholt, Geeske Jans female 12 Dec 1820 7 Dec 1891
Nijeholt, Georgina Wolpheline Françoise Lijcklama à female
Nijeholt, Govert Jacob Lijcklama à male 9 Aug 1884
Nijeholt, Hector Jacob Lycklama à male 7 MRT 1874
Nijeholt, Hector Jacob Lycklama à male 8 Aug 1736 31 Dec 1772
Nijeholt, Hector Jacob Lycklama à male 1809 20 Juni 1872
Nijeholt, Hoite Lycklama à male 22 Feb 1793 27 Apr 1874
Nijeholt, Ida Lycklama a female
Nijeholt, Ina Petronella Lijcklama à female 28 Nov 1881
Nijeholt, Jan Minnen Lycklama à male 1800
Nijeholt, Jan Wiebes male 1794
Nijeholt, Johanna Francina à female 8 MRT 1876
Nijeholt, Katelina Aukes female
Nijeholt, Petrus Lijcklama à male
Nijeholt, Pieter Aises Lijclama à male 30 Dec 1838 17 Feb 1888
Nijeholt, Sibbeltje Lyklama à female 7 Juni 1862 11 Juni 1888
Nijeholt, Sieuwke Augustinus Lyclamà a female 1795 26 Juni 1860
Nijeholt, Sieuwke Lijcklama à female 20 Apr 1871 14 Jan 1959
Nijeholt, Sikke Lijcklama à male
Nijeholt, Sjieuwke Augustinus Lycklama à female
Nijeholt, Tinco Martinus Lycklama à male 4 OKT 1766 5 Sept 1844
Nijeholt, Tjepke Lycklama à male
Nijeholt, Tjepko Lycklama à male 7 Juni 1837
Nijeholt, Tjitske Lycklama à female 1 Juni 1841 10 Aug 1920
Nijeholt, Wiebe Jans male 25 Sept 1824
Nijeholt, Wiebe Jans male
Nijeholt, Willem Lycklama à male
Nijeholt, Willem Lycklama à male
Man = Man       Vrouw = Vrouw       Onbekend = Onbekend