Johanna Hermina van der Heide

Geslacht: Vrouw
Vader: Albertinus van der Heide
Moeder: Maria Agnes Magdalene Burger
Geboren: 28 Apr 1898 Weststellingwerf
Overleden: 23 MRT 1944 Nijmegen
Beroep: directrice van De Vonk 1927 - 1932
Aantekeningen: Het eerste werk op de Vonk richtte zich met name op de zogenaamde schoolvrije jeugd. Wel moest de groep in verband staan met een groter geheel, b.v. volkshuis, jeugdorganisatie. De deelnemers betaalden f 1,- per dag.
In 1922 werd W.M. van der Heide benoemd tot direktrice. Er kwam schoolgaande jeugd. In mei 1923 kwamen de eerste groepen uit het nijverheidsonderwijs op de Vonk: een kursus van drie weken voor meisjes van de Zeister huishoudschool. Doel van de kursus was: huishoudelijk werk leren in de praktijk, genieten van de natuur en gemeenschappelijk samenzijn.
Voor het eerst ontving de Vonk rijkssubsidie: de afdeling Onderwijs Algemeen verleende achtereenvolgens twee maal f 300,- en eenmaal f 100,- subsidie.
Van 1927 tot 1932 was Hermien van der Heide direktrice van de Vonk. Op haar initiatief werd in 1930 een begin gemaakt met het ontwikkelingswerk voor jonge vrouwen, in hoofdzaak van het platteland. Er werd een zesweekse kursus gehouden in navolging van het Deense volkshogeschool-werk. Voor het eerst werd de intemaatsmethode bewust gehanteerd. In 1931 werd een achtweekse kursus gehouden. Tegelijkertijd werd in Barchem, het centrum van de Woodbrookers, een kursus gehouden voor jonge plattelandsvrouwen, onder leiding van Mejuffrouw Cor Wilbrenninck. In deze periode werden nauwe kontakten onderhouden tussenBarchem en de Vonk. Centraal stond bij Barchem de positief-neutrale gedachte: in het werk zoekt men naar wat mensen ten diepste verbindt.
Zoals hierboven vermeld, werd het kursuswerk op de Vonk opgezet naar Deens model.
Hermien van der Heide bezocht in 1922 Denemarken. Zij schreef over haar ervaringen aldaar met het volkshogeschoo1werk artike1en in het b1ad van de Maatschappij tot nut van het algemeen. Deze artike1en trokken vee1 aandacht en bevorderden het denken over vo1kshogeschoo1-werk in Nederland. Het werk op de Vonk in deze periode kan beschouwd worden als eerste aanzet tot volkshogeschoo1werk in ons land. Hermien van der Heide was lid van het oprichtingsbestuur van de volkshogeschool te Bakkeveen.
Hermien van der Heide had ook kontakt met de voorzitster van de vrouwenbond van de SDAP, Mejuffrouw Ribbius Pe1etier. lil 1928 werden twee-weekse kursussen gehouden voor vrouwen. Dit vrouwenwerk op de Vonk is uitge10pen op de oprichting van het vormingscentrum de Born te Bennekom, het centrum van de Rooie vrouwen.
Volkshuiswerk en de AJC. In deze kring propageerde Hermien van der Heide (1898-1944) in de jaren twintig als eerste het vormingswerk in internaatsverband dat zij had leren kennen in de Scandinavische landen. Daar bezocht zij de volkshogescholen die in het midden van de negentiende eeuw al door Grundtvig en Kold waren gesticht. Dit werk zou bekend worden als het volkshogeschoolwerk, niet te verwarren met de volksuniversiteiten die sinds 1913 lezingen organiseerden