Pieter van der Wielen

Geslacht: Man
Vader: IJbe van der Wielen
Moeder: Wijtske Plantenga
Geboren: 7 Apr 1872 Leeuwarden
Overleden: 7 Jan 1947 Hilversum
Beroep: hoogleraar
Aantekeningen: Wielen, Prof. Pieter van der. - Hoogleeraar in de Art-senijbereidkunde aan de Universiteit te Amsterdam. -Geb. 7 Apri1l872 te L eeuwarden als zoon van IJbe v. d. W., geb. 1 Mrt. 1844 te Leeuwarden, over!. 4 Juli 18 ' 4 aldaar en WijtskePlantenga, geb. 21 Jan. 1847 te Wageningen. -Geh. op 16 Aug. 1897 te Wageningen met J acoba Antoinette de Baas, die op 1 Aug. 1926 overleed. - Prof. v. d. W. huwde op 11 Aug. 1927 te Hilversum met Catharina Arnoldina Huber. - Kinderen: J aco ba Antoinette, geb. 24 Sept. 1898, over!. 7 Sept. 1915 ; Dr. IJbe, geboren 27 Mei 1900, over!. 18 Sept. 1938, zenuwarts ; Herman Alexander, geb. 9 Sept. 1902, over!. 26 April 1912 ; Willem, geb. 12 Febr. 1910, Drs. in de letteren, leer aar aan het gymn. te Leeuwarden.-v. d. W. studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en werd 24 D ec. 1894 tot apoth eker bevorderd. - Hij was van 1895 tot 1901 apotheker aan h et Neder-la ndsch I sraëlietisch ziekenhuis te Amsterdam. Van 1897 tot 1901 was h1i as is tent bij Prof. W. Stoeder. - Op 16 Oct. 1901 werd hij benoemd tot lector en dir. van h et laboratorium voor artsenijbereidkunde . - Op 10 Febr. 1909 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam. - Hlj aanvaardde zljn ambt met een rede over: "Grondslagen der artsenljbereid-kunde". - Na verloop van 10 jaar volgde op 2 Mei 1919 zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar. - Sedert 1907 is Prof. v. d. W. hoofdred. van het Pharmaceutisch Week-blad. - Hij is lid geweest van het Burg. Armbest. van Am-sterdam, voorz. v. d. Industrieschool voor Vrouwel. jeugd, curator van het gymn. te Hilversum en lid van den raad van toezicht van het alg. Ziekenfonds te Amsterdam. - Voorts was hij lid van het hoofdbe tuur van de Ned. Mij. ter bevordering der Pharmacie, en voorz. van het depart. Amsterdam hiervan. - Prof. v. d. W. is benoemd tot ridder der orde van den Ned. Leeuwen tot ridder der Kroonorde van België. - Én door zijn lectoraat van 1901 tot 1909 én zijn daarbij aansluitend 25-jarig professoraat heeft Prof. v. d. W. enormen invloed uitgeoefend op zijn studen-ten. - Hiervan mocht hij de getuigenis ondervinden in den vorm van een bundel, welke hem in 1934 werd opgedragen en samengesteld was door pharmaceutische en medische oudleerlingen. - Zeer vele publicaties van Prof. v. d. W. zijn verschenen op het gebied van pharmacie en chemie, in het Tijdschrift voor Geneeskunde, Indische Mercuur en verschill ende buitenl. genecsk. tij dschriften. - Prof. v. d. W. bezit behalve een boekenverzameling over phar-mac. historische objecten ook een fraaie collectie antiqui-teiten. - Utrechtscheweg 31, Hilversum.
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld

Gezin 1

Huwelijkspartner: Catharina Arnoldina Huber geb. 14 Feb 1890
Huwelijk: 11 Aug 1927 Hilversum