Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff

Geslacht: Man
Vader: Gerard Johan Molengraaff
Moeder: Willemina Jacoba Theodora Abeleven
Geboren: 27 Feb 1860 Nijmegen
Overleden: 26 Mrt 1942 Wassenaar
Religie: Ned. Hervormd
Beroep: hoogleraar T.H.
Aantekeningen: Molengraaff, Prof. Gustaaf Adolf Frederik. - Geoloog. Geb. 27 Febr. 1860 te Nijmegen. - Vader: Ds. Gerard Johan Molengraaff, geb. 16 Aug. 1806, overl. 28 Juli 1875 ; Moeder: Wilhelmina Jacoba Theodora Abeleven, geb. 1 Aug. 1826, overl. 19 April 1860. - Geh. 3 Maart 1887 met Cornelia Gerling,;, geb. 15 Febr. 1864 te Haarlem. - Kinderen: Ir. Willem Arnold, geb. 24 April 1888, bouwkundige;Suzanna Maria, geb. 14 Dec. 1890, geh. met Dr. Ir. Ch. T. Groothoff, dir. Staatsmijnen Valkenburg.Prof. M. studeerde te Leiden, Utrecht en München wisen natuurkunde, aard- en delfstofkunde en plant- en dierkunde, in welke laatste twee vakken hij in 1886 te Utrecht cum laude promoveerde op proefschrift: "De geologie van het eiland St. Eustatius". Van 1888- 1901 was hij privaat-docent, daarna hoogleeraar in de geologie aan de Amsterdamsche universiteit. In 1893- 1894 maakte hij een groote geologische onderzoekingstocht naar Borneo waarbij hij van de westkust uit doordrong naar CentraalBorneo en vervolgens de zuidkust bereikte. Tijdens het uitwerken van de desbetreffende resultaten, in 1895, werd hij door de Reg. der Zuid-Afrik. Rep. uitgenoodigd, aldaar een geologischen dienst in te rich ten en van 1897- 1902 was hij dientengevolge Dir. van de Geol. opname dier Republiek, daarna "consuIting geologist" te J ohannesburg. Nain 1905 tot hoogleeraar aan de Techn. Hoogeschool te Delft te zijn benoemd, in welke functie hij tot het bereiken van zijn 70-jarigen leeftijd, '30, werkz. bleef, vestigde M. zich voor goed in ons land, hetgeen niet verhinderde, dat in 1910- 1911 onder zij n leiding een geologische onderzoekingstocht plaats vond door het Ned. gedeelte van Timor en naar omliggende eilanden , en hij ook nog later, in 1921, met eenige Amerikaansche geleerden een reis naar Zuid-Afrika ondernam, ter bestudeering o.a. van het Boschveld-laccolith, daartoe in staat gesteld door he~ Amerikaansche "Shaler Memorial Fund". - Prof. M. is lid van de Kon. Akad. v. Wetenschappen, Amsterdam, van de Holl. Mij. der Wetenschappen te Haarlem, l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique à Bruxelles, de Kaiserlich Deutsche Akademie der Naturforscher te Halle en de American Academy of Arts and Sciences te Boston. Bovendien is hij eerelid of correspondeerend lid van het Geol. Mijnbouwk. Gen. v. Ned. en Koloniën, het Kon. Ned. Aardr. kundig Gen., het Bat. Gen. der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, d~ Natuurk. Vereen. in Ned.-Indië; de Geological Society of London, de Geol. Soc. of South-Africa, de Geol. Soc. of America, de Boston Soc. of Nat. History, die Gesellschaft für Erdkunde, Berlin, de Société BeIge de Géologie, Palaeontologie et d' Hydrologie en van de Soc. Géolog. de Belgique. Als onderscheidingen vielen hem ten deel het VicePresidentschap" voor 1931 van de Soc. Géol. de France à Paris; de Borneo-medaille van het Ned. Natuur- en Geneesk. Congres, de gouden Plancius-medaille van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap, de Wollaston-medal van de Geol. Soc. of London en de Draper Memorial Medal van de Geol. Soc. of S.-Mrica; en vanwege de Ned. Reg. de benoeming tot Ridder in de orde van den Ned. Leeuw en tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau. Tenslotte verkreeg hij de Hon. Degree Dr. of Science of the Univ. of Witwatersrand te Johannesburg. - In vroeger jaren had Prof. M. buiten zijn dagelijksche werkzaamheden groote belangstelling voor entomologie, thans, op zijn hoogen leeftijd, stelt hij populair-wetenschappelijke werken op hoogen prijs, terwijl hij gaarne in de vrije natuur vertoeft. - Groot Hoefijzerlaan 40, Wa,ssenaar.
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
Molengraaff aan de vergetelheid onttrokken
I{ci was niet Van Veens eersre blogrsfie.
\! etelschapslisloricus Reinier Hooikaas
heeft jaren gclcdcn in dc Nieuwsbrief
beseerd dat wijNcderlaDders gccn cer
bied hebben roo. onTe $'eteDschappc-
Iijl Van \vaienchoor lan de. Gfacb| in het
bujicnland geeerd als de man die in
1926 in Ncw Yorkhei eersie symposlum
orer contnlenrruschuivingen organi
seerde, naar in eigeD llnd onbclcnd.
Van Veen nam de uitdacing aaD cn hij
had vele gesprekken met Giselle) de
jongste dochier lan Vln \!aterschoot
ran dcr Grachi, toen al dlep ln de tach
tig, dic vcncLdc hoe zij 'raii' (er werd
thuls Duits gesprokcn) mccgemaaki had.
Dle hformltie ovcr dc ncns achier de
geoioog vomde een rotsiast klder voor
diens blogfafie. Een krder dat v.ijwel
vollcdig onrbieeki blj Molengraafl
La patience de lob
De ksle feitcn wafeD maLd halen. Gusudf Molengraaffwordi in
1860 geboren in Nljnegen als twcedc
zoon in een domineessezln. Zijn noedef
ovcrljidr enkele maanden later. Voo. rjn
radcr rs hci dc nvcede keer dai hij een
vrou$' rerlicsi. Bii ccn rampzalie onseluk
jrren eerde. was zijD ccrsic eczin, ziin
rruut! en hun t\Lee kindcrcn.
lerdronkcn iD de N'aal. Dorni
nee l[olcn$a:r[ necmt her
ondc$iis |.ln zij! zonen
Willom en (iustaaf eersl,cLf
rcr hand Dar ga.t nier nlrijd
s$uisloos. 'll flul ici LA
patience dcJob et Ie srscsse de
S.l no, DoeI biivcrzuchr
hebbcn cn hij stuurl zc nr.r! d.
Bcidc Lrrcers gaan studeren.
Willcm, de oudsrc studccrt
rochren en Gustaaf kiesl voor
de seolosic. Hliwordl d:r'rnee
omcie.l dc eerste sNdtnr
geologic in kiden. \\'ant Pas
in dat jaar knjgt dic unnemren:
nrr als de andde Ri)ksunF
!crsiteiren, ecn leerstoel aardcn
delfsldkunde. Drarvoor
was he! allccn ln Delft lnc,Seliik
om af!c studeien in die richring.
Kon D, ,iin afstuderen
krijgr ltdensaaffde kans om
op cigcn kosten mct Tiin hooglcraar
K. \tarrin n1ee re gaaD
$ct een wctcnschdtpclijkc
cxfedirie naaf de N€dcrlundse
W€st-lndische ellandcn
ln de dAgbockcn van djc tcls
lindt Van Vcer, moedcloos
ge$ordcn doo. de vcrgeeise
zoektocht naat Pe6oonliike
inibnnatic. gel*kig iets terug
vrn dc nens lvrolcnlraaftl "Dc
schriften lagcn zomaar in ccn
kisr $gens op het insriruu n1
Ilelft. Molcngraaff had cen
schiite.end hindschliti tnci
nrooie truLlcttlrs. Her \taren
dc reldbockjes vun Curaqao,
Aruba, Bonaite en Sabn-
Kemclijk N,s er gcologis.h
niet zoleelre docn. Hij fer
lecldc rich. lin dan komt cr
llotsellng roch ccn man lan
vlees en blocd te voonchiir.
Hij b!schrijft dc Nrcsl-Inclischc
schonc!. En lijtcttelt d!!
profe\\ot llanin bP ech!
Oldenbuissc irij^ hoog
o|\fippendc met rliegcndc
!aar! rotrd\rahte en cindcliik
zijn n]cisic. dar lescD ccn der
gclijkc iour de torcc kcnnelijk
nict besund w.s, bijnr b€-
^iimd ln d€ arurcD hlcld ' tslii
had duldelijk ooe roor tnccr
Ktooster
De v.ndsr vln die velltboekjes
heefi Van Veen u1i ziln jmfasc
familjclcdcn cn pc^oon1ijkc
corfcspondentic re achterh!-
lcn, sd.en gcst.lnd. He!
ordevoek hg srll. Vrn Veen
|lviifelde of h]i d.or nilde
gaar. Hij had geen cnl g.loidcn ran l{olclgraaff aan
zijn broer \\/illcDr, ofaln zijn
raolir Comclid cn zij. ivee
kirdc.cn Ook via de ltinde.en
L$ dnr Vh Veen nier veidei.
Mo jeng.a!i1i zoon $Jillern
il sllE) werd archneci,
bckccrdc zicli op larcrc lccftijd
lot hcr karliolieLc geloofen
ging in her kloosrer. Hiirr\
t.en algeL.ouFd, nlar had
geen kindefen. \{'el heeli hlj ln
1! 13 een auioblognile
gcschrcrcn, waari! rccl olcl
ziin lcrcnsvisic c! gcloc,fsont.
s iLkclnrg stdat, ndar heel
senrig oye. rijr vrde.. Eigen
lijk l.gis.h, vindL Van Veen.
dle lader qas ook alrlid ot reis.
Dochrer Suzanna rUaria
roulrdc mct C.J. G.oorhol,
ccn van dc p.omolcDdi vrn
Molcngr!!ff cn hlc.c di.eclcul
\an de Sllltsmijiren. ZIJ
kregen een zoon die.p jonge
leetuld !erongehkte, zodai de
dir.crc laDilicljj! da!r hclaas
sioptc. \tc. nad hci zu cn, jn
ccD kloosicr op.\tallofc! vond
Vdn Vecn nog ccn oldc
r!hrernichr, de kleird.!hrer
!in 11(tengr!aiii broel
\\:illeDr "lk ben.la.i naar roe
gceaan nci zo tr olnancappe
ra.ijc. Zc was zo Ltjj dai.r
sccf ccns icm.!d tr!s. Ik hcb
ef cen hclc drg ge/crc., .rlrf
rt heen rUeen lver rilhrelf
!e.teld, $ln \rlj{elnieLs over
h!.r oom. Ze liad leellbio s
c! bricr.n. nur lrn dc lcr
h!'zjng na.r hcr kloosicf sas
zc tlniL !.D llcr opfuincD
gedlgen cn had 1e !lles niad.
To.h komr.r uit de neten
schappell jke cor*f ondenrle
cn dc lcldwerkbo.kjcs ..n
leeld ic toorschir! r.n ccn
rusligc, s clorcrsogen n.n
net een socille i.slellnrg en
eer a!nrekktlijk geroel ro.r
hunor. Ilolengnail s.hriili in
z1,n v.ldboek hoe, op reis lan
Curacro naaf Aruba,lcdcD ran
hcr rcjseczclschap door hcr
slingercD ldn hci sclii!'op
trfcl !u$cn bro.d. bolc. en
kus k.men tullen'. Hiigeloofr
ln her noodloi, wanr riiden-( de
Bofn.o cxFcdlijc lan 189.1
gari ncr ccn gtrtpafijt in ccn
filicr, zijD horlosc karror,
Ffecies het enigc itistruDrent
$,!4. mJ geen EseFe exed
pl!a. lan heeli. Hlj biedr in
1899, als in Zui.1 ,{1iik! de
nrc.dc iiocrcnoorlog unbreeki
cn hii d.af zijn \rcrk als sraats
geoloog nict meer kan !iroeteneni
rij,r diensren dln bij hel
Rode Kru;. Hlj .ntwikheh ee.
identnei|s!laarje dar idenrill.a
iie van gesneulelden eD
e€itoDdc! ne rl< rerbeierde. Uii
dc ungcbrcidc cofcspondcnric
nct Euganc Dubois, de
onrdeltke. un de ldu!nsc
Pnne.,rt,r!\,nr.\, de
'misslng lirk' i6sen aap en
mens, bliiki de kelmerende
inrlocd lan M.olcneraailo! dc
soms Lichi onn'lanba.c
weretdbeeld
,\l wes de zoekro.hi nalr Mo
lengraatials nens loor Var
\;ccn mocizaam cn fruslrcrcnd,
u'r dc coucspondcniic mcr
collcgd's. zijn ( ctcnscluFpclijke
rcrshgen en lrlikelen.
onLsLarL e.n fas.ine.end berld
!!n de werkzaamheden lar
een reldgeoloog un dle ilrd
Bcn rak dri ni.i mccr bcn.ai.
,\lolcngraa1.1g.ai raak op cxpc
,luic. Hij bczockr.lc roorn!-
lisc Nedc.l!ndse kolorien ni
'de \Ven' en 'de OosL'. Hii
lerreki .p lerzoek far een
aaiial zek.nh.deD naar Zuid
Atirh. '!oor cc! onduzock
na.f goudhoudcnd grcndb.
zu . HijDaakl, pls earscsrcld
rls bo,)glerrlr in Dclfi, een
nDd.els nl Duird!nd.m
ideean of ie doe. loof de
innchinrg len het nleu(e min
bolwecbouw llij bczocki zjJn
o!d-coilcg! Vin i Holf n1
Bcrlijn cn s..rcr bcsluucD zc
rl,'lseling,nn rdrr dc Velurius
re gadn. srnt \ran 'r Ho[rilde
zo graag eens een la,lklanuir
baEinrg rneemaken. Bli al die
buricnlaDdsc bczishcdcr was
hij cersr assisrcnt ni Uifccht,
hte. h,Nslc.!d. in Anste !m
en Delft. Blijkbdrr hddden de
unnersiLeiLer er $einig moelre
rnee om hoogleraren m!ander
op ettedliie re laren gaan en
colL.gcs Daendenlang uir re
Mdaf hct rnccsi oplallcnd zijD
de ont$ikkelingcn ldD hct rlk
in Mdeng !||s tijd enrd
eeuw een ternrde rlaarin de
g.ologle rohrassen wordr en
lcrandcr van cc'l bcschrij
rcDdc
'n
ceD rcrld.fctrdc \rcrenschlp
Vdn Veen: "Ik Ietl
rlle llterltuu rh \1,neng.a!ff
gelezen. Daar kNamen hele
inreresarie lroege ldeeen n!ar
lingctr. al koft na Y;cgcncr in
1912. Hij hld n1 Indoncsie,
djders ri)r Tnno.exped,tic, de
.ehtie gerien tLNsen rulk,rnls
me. lafdbe\inSen en 1lrerlle
iekionische bewegingen.
i-lscnliik was h1i daar al nee
bczig tijdcDs zjiD jnirac rcd. nr
Arnsicfdui in 1E91. Ic.lcrccn
ddcbrloen !llec. nog rlD rcF
d.!le be$egingen, geen hori
z.ntale. Er weilt eind negen
iiende eeuw al oler Lo6ilei
!.D dc conr'ncntrc6chuirin
gcn rrcrd llngc tijd nici !.n-
!r!fd omdrt c. gccr nechdnlsme
\o.r s$. O.k geofrsi.i
konden er geen ant$.ord op
geren. Vooral,\merlka N daar
larg hulvcrlg !oor gew.esr. die
rvoncn Mluurljjk c,olr op ccrl
crg sr.bicl conrincnt Toi
A,1h!r Hohn.s kwrn nrcr rjn
LriL llles blijkt dr| r\ldengrla]l'
eer I!niesrlsch waarnemer !ras.
Ln lrai hjr nici m.i cie.n oecD
eczi.n had, kcDdc lij un dc
licrliuuf. Hij \rist llai cr in
Ausl|trlii 1,- \l.den sds, ook.l
hld hij dri sefelddecl nloir
be2o.hr. Die linonen!le ken
nis er de ge\E orn lerblnde.
bij dc fcllc discussic c,!cf dc
oo6pulg \dn her DqrL!cong-
Lonerur in Zuid Af.ilt!. Dic
rlieLLnrgen zouden \ ulkanir.h
zljn of getrensNrre erd door
drljfiis, $ altbii t.nddobLre
rerde ijsbergen el elimeliend
hun scdim€nt op de zeebodern
achtcrLaicr. \'lol.nsraal.i was
ni sraar on hcr Dir:akacoDslo
ne.!!t lc vc.gcli)keD nci
Nederl!ndse glacialc afzettirL
gen. Hlj relaree.de de i,)rhatie
aan !ergeli'kba.e Permische
conglotncrareD nr hdla er
Ausiralit waanan gcdachi
\rcfd dar hct nofeDc-afzcriin
gen \t!re.. Toen Nlolcngr.aff
dr!d$ erkelijk glclsicrkrasscn in
het veld fond, had hij bcwijs
en had Zuid Aliika zijn eigen
i\ls,\lo1cns.r.ff zcvcnrle
wordt, dieni liij zijn ortslie in
LriJ de TechDiscle Uni!ersueir
DeliL. Hij k.ijgllls crdeau cen
Ibnds, daL hij gaaL inretten oh
acilvireilen re subsldieren
buiien hei nonnale s dle
niJDbo!\rkundigcn. Hcr is bii
adnvlng .unn ll.0Oir eurc
sro.L en in de loop dc. ja.cn
ior bijn! tj?0.000 eur. ge
groeid. Hei llolengraaft Fonds
rchi zich rnei narne op leld
lrdk.ciirir.'rcn Der lrrs i.n
sloirc d! krachr cn tcmis lan
\lolengrdrfi \Idaf drn wcl
mer \.lsie, in her il,isre pc.spcc
iiefen mei een taer {erke
benen. wani, zoals Ilolengraeft
zci bjr zliu aarircde! nr
Amsic.d.n n t E91: ij.kldn
hij ecLrtcr daarna dcn hoogst.
hculel nr bcr lNndjchrF. du
\!!s de kan! g.ooL, ddr cen
enkele otnerkzlne blik ln her
roid hen e.n lichr zou doen
(trr tu{ ,\1.t.L[tr di, err au"
tuttuJh ldr . .! ...h nddr
lr$ i.!h, !.ul nt.li. r1d t ltr,
Lfu.r Lr.h tut l:c.r, DL|P
Sdtelli. 2001, ISBN 9A 107
21JJ 1, konn h de:. ndand ri.
1iE. nnt.l rrr u d1f.
"!d.k.
nl
.,,t -,'.-'
kngmg J
kngmg.nl/

Gezin 1

Huwelijkspartner: Cornelia Gerlings geb. 15 Feb 1864
Huwelijk: 3 Mrt 1887 Haarlem