Abraham Everardus Simon Thomas

Geslacht: Man
Vader: Charles Meinard Simon Thomas
Moeder: Anna Maria Elisabeth de Wit
Geboren: 6 Juni 1820 Amsterdam
Overleden: 22 Nov 1886 Hoog Soeren
Beroep: hoogleraar in de verloskunde te Leiden
Aantekeningen: SIMON THOMAS (Abraham Everardus), geb. 6 Juni 1820 te Amsterdam, overl. 22 Nov. 1886 te Hoog-Soeren. Hij studeerde in de medicijnen aan het athenaeum illustre te Amsterdam (1838-1844) en promoveerde te Leiden 30 Oct. 1844 na verdediging eener dissertatie en op 22 Apr. 1845 in de verloskunde op theses.
Tusschen beide promoties in was hij inwonend assistent op de verloskundige afdeeling van het Binnengasthuis te Amsterdam bij Prof. C.B. Tilanus; die werkzaamheid was aanleiding dat hij zich in het bijzonder op de studie der verloskunde toelegde. Van Mei 1845-1848 praktiseerde hij te Rotterdam en daar verschenen zijne eerste wetenschappelijke bijdragen op het gebied der verloskunde en der vrouwenziekten.
Op 22 Apr. 1848 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde aan de leidsche hoogeschool, met de bedoeling om verloskunde en medicina forensis te doceeren, terwijl F.W. Krieger, die te gelijk met hem benoemd was, de chirurgie moest onderwijzen.
Zoodoende werden over twee personen verdeeld de vakken van onderwijs, die te voren aan prof. J.C. Broers waren opgedragen geweest. Simon Thomas had er echter bezwaar tegen, het onderwijs in de medicina forensis op zich te nemen, zoodat hiermede Krieger beIast werd en hij zelf zich geheel kon wijden aan de verloskunde en gynaecologie. Op 23 Sept. 1848 aanvaardde hij zijn ambt met het uitspreken eener rede: De rite instauranda institutione de arte obstetricia. Gedurende bijna 16 jaar was hij de eenige hoogleeraar in NederIand, die uitsluitend onderwijs gaf in deze beide vakken. Aanvankelijk bepaalde zich zijn werkkring tot het geven van theoretisch onderwijs en het besturen der verloskunde kliniek in het zeer bekrompen Nosocomium academicum. In 1850 trachtte hij zijn arbeidsveld uit te breiden door het oprichten eener verloskundige polikliniek en het houden van een spreekuur voor ziekten van vrouwen en zuigelingen. Deze polikliniek heeft zich meer en meer uitgebreid en nadat Simon Thomas op 29 Jan. 1863 door den gemeenteraad van Leiden was benoemd tot stadsvroedmeester en praelector in de verloskunde, belast met het onderwijs aan de vroedvrouwen, kon hij het zoo inrichten, dat alle gestoorde baringen bij de armenklasse voor het onderwijs dienstbaar gemaakt werden.
Op 24 Jan. 1857 werd Simon Thomas bevorderd tot gewoon hoogleeraar in de verloskunde. Behalve, dat hij lid was van het Genoots. t. Bevord. der Genees- en Heelkunde te Amsterdam en het Provinc. Utrechtsche genootsch. van K. en W. werd hij ook benoemd tot auswärtiges Mitglied der Gesellsch. für Geburtshülfe in Berlin, tot honorary Fellow of the Obstetrical Society of London, en tot corresponding Member of the Gynaecological Society of Boston.
Op wetenschappelijk gebied leverde hij eenige belangrijke bijdragen, waarvan zijne studiën over het scheefbenauwde bekken en den baarmoeder-naad bij sectio caesarea in de eerste plaats genoemd moeten worden.
In 1849 was hij gehuwd met Margaretha Jacoba Johanna Ballot, die hem 5 zonen en 4 dochters schonk.
Zijn oudste zoon Jean Charles Marie Simon Thomas geb. te Leiden 28 Juli 1850, overl. aldaar 27 Febr. 1903, promoveerde op 2 Oct. 1875 tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift Over keering bij bekkenvernauwing en tot doctor in de verloskunde, 8 Mei 1876, op stellingen. Hij vestigde zich als geneesheer te Alkmaar en trad zoowel daar als in de omstreken als verloskundige op den voorgrond.
Zijn tweede zoon François Abraham Simon Thomas, geb. 6 Febr. 1853, overl. 2 Aug. 1889, oefende te Rotterdam de verloskundige en gynaecologische praktijk met voorliefde uit, na op 22 Jan. 1881 te zijn gepromoveerd op eene dissertatie Verslag der Verlosk. Kliniek en Polikliniek aan de Rijks- Universiteit te Leiden gedurende den Cursus 1877-78 en 1878-79.
Zijn portret is 1854 op steen geteekend door J.P. Berghaus, en voor den Leidschen Studentenalmanak van 1860 gegraveerd door J.v.d. Veen. Een portret in olieverf door Neumann in de leidsche Senaatskamer.
Zie: P.H. Simon Thomas, Het onderwijs in de Verloskunde aan de Leidsche Hoogeschool gedurende het tijdvak 1791-1900 (Leiden 1909) waarin ook eene volledige bibliografie voorkomt, met portret.
Simon Thomas

Gezin 1

Huwelijkspartner: Margaretha Jacoba Johanna Ballot geb. 6 Juli 1822 overl. 8 MRT 1904
Huwelijk: 19 Apr 1849 Rotterdam
Kinderen:
  Jean Charles Marie Simon Thomas Male geb. 28 Juli 1850 overl. 27 Jan 1903
  Jacoba Aletta Simon Thomas Male geb. 2 Juli 1851 overl. 13 Aug 1939
  François Abraham Simon Thomas Male geb. 6 Feb 1853 overl. 2 Aug 1889
  Jean Henri Simon Thomas Male geb. 13 Juni 1854 overl. 5 Jan 1917
  Paul Henri Simon Thomas Male geb. 23 Sept 1856 overl. 19 Jan 1936
  Josine Françoise Jeannette Reiniera Simon Thomas Male geb. 9 Feb 1862 overl. 20 Jan 1944
  Maria Elisabeth Adriana Simon Thomas Male geb. 12 Aug 1863 overl. 21 Jan 1953