Documenten

Voorpagina

 

 • Duidt op een externe, dus niet doorzoekbare link
 • Dierenrechten als moreel kompas van de natie.
  Een vergelijkende studie tussen de Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie en de Nederlandsche Kinderbond, 1890-1920.
  Masterscriptie van Chiel van de Kerkhof

  De opkomst van de Nederlandse Vegetariërsbond.
  Thesis over de invloed van andere organisaties en de tijd op de opkomst van de Nederlandse Vegetariërsbond in 1894 van Lotte B.C. Huisman

  Geen klein geloof, maar een grote sociale beweging
  Verenigingen in de religieus-humanitaire stroming, waaronder de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB), als sociale bewegingen in de periode van 1894 tot 1930
  Scriptie Bachelor Geschiedenis van Sietske Wiersma

  De god'lijke stem van het medelijden. Vegetarisme in Nederland 1894-1914. Doctoraalscriptie van H.Q. Röling

  Houd je goed mijn jongen.
  Dienstweigeraars en de dienstweigeringsbeweging tussen 1895-1923
  Doctoraalscriptie van Peter Kluver

 • Een hevig gewarrel. Humanitair idealisme en socialisme in Nederland rond de eeuwwisseling door P. de Rooy
 • Tolstoj in Nederland. Proefschrift van Rudolf Jans
 • Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie: Deelnemen (of niet) aan de Nederlandse krijgsmacht in rechtshistorisch perspectief.
  Proefschrift van Stan Meuwese
 • H.S. Salt - Het Humanitarianisme.

  Eduard von Jan - Humanité. Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, LV (1932)

  Dertig jaar streven naar rein leven.
  De Rein Leven Beweging in Nederland (1901-1931)
  Doctoraalscriptie van Leony van der Splinter

  'De weg tot de kuisheid voert door de nuchterheid'
  De Rein Leven Beweging In Nederland, 1901-1930
  Scriptie M.O.-B. Geschiedenis van Annemiek de Groot

  Rapport over de Enquête van den Nederlandsche Vegetariërs Bond 1922

  Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie
  door Dr. R. Reinsma

  'IJdelheid hoeft geen ondeugd te zijn'.
  De Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding van Carin Schnitger

  De religieus-humanitaire strooming door Alle Klaver

  Broederschapsfederatie gids 1934

  Het ontstaan der Theosofische Vereeniging in Nederland door H. P. A. Wierts van Coehoorn

  De Blijde Wereld 1902 - 1915. Christen-socialisme ter discussie. Doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis van Jaap Krikke

  De diepere grondslag van het humanitaire onderwijs in Nederland door A.R. de Jong

  De Theosophische Vereeniging in Nederland 1880 - 1930. Doctoraalscriptie Geschiedenis van Menno Gibbels

  De nieuwere religieuze bewegingen in ons land door Sjoerd Hofstra

  De strijd voor het vrouwenkiesrecht herdacht. door W. Wijnaendts Francken - Dyserinck

  Gedenkboek. Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 1907 - 1917

  Een week in de kolonie te Blaricum door Henriette Hendrix

  Rein Leven en Vegetarisme door Lod. van Mierop

  Tien jaren arbeid van de vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit"

  Gunst of Recht. Enkele gedachten over de waardering der vrouw in theorie en praktijk door Alle Klaver

  Een negental liederen voor vegetariërs